In 2023 voerden CITES-inspecteurs naast hun gebruikelijke controles een sensibiliseringscampagne uit over de bestaande wetgeving inzake de handel met CITES-specimen. Deze campagne was gericht op de organisatoren, standhouders en bezoekers van beurzen waar dieren te koop worden aangeboden.

Binnen deze campagne werden twee dierenbeurzen onderworpen aan een onaangekondigd inspectiebezoek, met name een reptielenbeurs in Gentbrugge (Oost-Vlaanderen) en een vogelbeurs in Pondrôme (Namen). Op elk van deze beurzen waren telkens een 10 à 20 standhouders aanwezig. De registers van de standhouders werden uitvoerig gecontroleerd en de herkomst van de te koop aangeboden CITES-soorten werd geverifieerd. Er hoefde geen enkel proces-verbaal opgesteld te worden naar aanleiding van de controles. Tijdens de controlemomenten werden zowel de standhouders als de organisatoren uitvoerig geïnformeerd over de CITES-wetgeving.

Dit zeer bemoedigende resultaat toont aan dat de meeste standhouders zich bewust zijn van hun wettelijke verplichtingen.

Toch moeten we voorzichtig en waakzaam blijven om te voorkomen dat illegale dieren aangeschaft worden. Bij een dergelijke overtreding wordt niet enkel de verkoper, maar ook de koper verantwoordelijk gesteld. Weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Voordat je een dier koopt, is het steeds aangeraden om na te gaan welke wettelijke regels van toepassing zijn Meer informatie vind je op onze pagina: Geen illegaal dier.

Goed om te weten

Welke wettelijke documenten heb je nodig als je een dier koopt, verkoopt of ruilt?

In het kader van CITES zijn dier- en plantensoorten opgenomen in de bijlagen van het Verdrag van Washington (I, II, en III), evenals in Verordening (EG) 338/97 (A, B, C, en D). Commerciële activiteiten met dieren worden gereguleerd volgens deze bijlagen en de niveaus van bescherming die ze bieden.

Bijlage A van de EU-verordening omvat soorten die met uitsterven worden bedreigd en biedt het hoogste beschermingsniveau. Voor commerciële activiteiten (o.a. aankoop) met betrekking tot deze dieren is een Europees CITES-certificaat vereist, uitgereikt door de dienst CITES. Elke commerciële activiteit met in het wild gevangen dieren uit deze bijlage is strikt verboden.

Bijlage B omvat worden soorten die niet (direct) met uitsterven zijn bedreigd, maar wel in die situatie kunnen belanden als handel niet wordt gereguleerd. Binnen de EU zijn commerciële activiteiten met deze dieren toegestaan, op voorwaarde dat het bewijs van hun legale herkomst kan worden aangetoond. Voorbeelden van dergelijke administratieve documenten: een attest van erfopvolging, een kopie van de factuur, of een door de eigenaar ondertekende overdrachtsverklaring. Model van overdrachtsverklaring

De handel in soorten uit Bijlagen C en D is onbeperkt binnen de Europese Uni