Het wetsvoorstel waarmee de invoer van jachttrofeeën van bepaalde CITES-soorten aan banden wordt gelegd werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 03/04/2024 en treedt officieel in werking op 13/04/2024. 

Dit wil concreet zeggen dat het nu bij wet is vastgelegd dat er in België geen vergunningen meer worden afgeleverd voor de invoer van jachttrofeeën:

 • van alle soorten opgenomen op Bijlage A van de Verordening (EG)nr. 338/97, 
 • alsook een selectie van soorten opgenomen op Bijlage B van de Verordening (EG) nr.338/97.

Deze speciale groep van Bijlage B-soorten staat opgelijst in bijlage XIII van EU Verordening 865/2006 en bestaat momenteel uit volgende soorten:

 • Ceratotherium simum simum (Zuidelijke witte neushoorn)
 • Hippopotamus amphibius (nijlpaard)
 • Loxodonta africana (Afrikaanse olifant)
 • Ovis ammon (Argalischaap)
 • Ovis collium (Kazachstan argalischaap)
 • Ovis darwini (Gobi argalischaap)
 • Ovis jubata (Noordelijk Chinees argalischaap)
 • Ovis karelini (Tien Shan argalischaap)
 • Ovis polii (Marco Polo argalischaap)
 • Ovis severtzovi (Severtzov’s argalischaap)
 • Panthera leo (Afrikaanse leeuw)
 • Ursus maritimus (Ijsbeer)

Indien in de toekomst soorten aan deze lijst toegevoegd worden, zal de invoer van jachttrofeeën van deze soorten ook automatisch niet meer mogelijk zijn in België. Bijgevolg zullen alle aanvragen voor invoervergunningen van soorten opgenomen op Bijlage A en  van de soorten vermeld in bijlage XIII worden  afgewezen.

Invoer van jachttrofeeën van alle andere soorten uit Bijlage B kan legaal gebeuren zonder afgifte van een Belgische invoervergunning en kan dus nog steeds plaatsvinden, op voorwaarde dat er een geldige CITES-uitvoervergunning werd afgeleverd door het land van oorsprong.

Voor de invoer van jachttrofeeën van soorten op Bijlage C en D van Verordening (EG) nr. 338/97 heeft u geen invoer- of uitvoervergunning nodig.

De documenten, die voordien door de dienst werden afgeleverd voor de invoer van jachttrofeeën, behouden hun rechtsgeldigheid.

Voor meer informatie over de invoer van jachttrofeeën, contacteer de dienst CITES: cites@health.fgov.be.
 

CITES in een notendop

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) beschermt meer dan 40.900 bedreigde soorten - ongeveer 6.600 diersoorten en 34.300 plantensoorten - door hun internationale handel te reguleren. 

De Europese Unie heeft een aantal verordeningen aangenomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van CITES-Conventie in alle EU-lidstaten op dezelfde manier worden nageleefd. 

Verordening (EG) nr. 338/97 bevat de algemene bepalingen voor invoer, uitvoer en wederuitvoer naar en uit de EU, evenals voor de interne handel binnen de EU.

Deze verordening verdeelt beschermde soorten in vier bijlagen, genaamd A, B, C en D: 

 • Bijlage A: dier- en plantensoorten die met uitsterven bedreigd worden en alleen in uitzonderlijke omstandigheden verhandeld mogen worden.  
 • Bijlage B: soorten die met uitsterven worden bedreigd als de handel daarin niet wordt gereguleerd. 
 • Bijlage C: soorten die beschermd zijn in landen die de medewerking van andere CITES-deelnemers nodig hebben om de handel te controleren. 
 • Bijlage D: voornamelijk soorten die niet door CITES beschermd worden.

Meer informatie over CITES en de bijlagen in de Europese verordening vindt u op de pagina Lijsten van de soorten die beschermd worden door CITES.