Van 6 mei tot 8 mei 2024 organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), samen met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het onderzoeksinstituut Sciensano, een high-level conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR) in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een aanzienlijke bedreiging voor de wereldwijde gezondheid en vereist dringende en gecoördineerde actie op nationaal en internationaal niveau. De opkomst van antimicrobiële resistente pathogenen ondermijnt de effectiviteit van antibiotica en andere antimicrobiële middelen, waardoor eens behandelbare infecties steeds moeilijker en in sommige gevallen onmogelijk te behandelen zijn. Zonder doeltreffende interventies heeft AMR het potentieel om decennia van medische vooruitgang terug te draaien, wat leidt tot een toename van morbiditeit, mortaliteit en gezondheidszorgkosten wereldwijd.

Gezien de ernst van deze kwestie hebben regeringen, gezondheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen hun inspanningen opgevoerd om AMR aan te pakken met uitgebreide strategieën en samenwerkingsinitiatieven. In deze context is de high-level conferentie over Antimicrobiële Resistentie (AMR), georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, en Sciensano, van bijzonder belang. Deze conferentie biedt een cruciaal platform voor belanghebbenden om samen te komen, kennis uit te wisselen en een actieplan te ontwikkelen om AMR effectief te bestrijden.

In dit artikel zullen we de belangrijkste punten van de AMR-conferentie bespreken, waarbij we de essentiële discussies en initiatieven belichten die gericht zijn op het aanpakken van AMR tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De conferentie over AMR zal een breed platform bieden om de urgente kwesties met betrekking tot gezondheidszorg-gerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken. Het hoofdthema voor de eerste twee dagen is "Het bestrijden van zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie vanuit een One Health-perspectief", met als doel samenwerking en kennisdeling onder experts te bevorderen. Op de derde dag zal de focus liggen op Antimicrobiële Resistentie (AMR) als een gezondheidscrisis binnen de EU, met als doel beleidsmakers praktische inzichten te verschaffen voor de aanpak van AMR.
 

Dag 1: ECDC HAI-NET Netwerkbijeenkomst (6 mei 2024)

De conferentie begint met een focus op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg-gerelateerde infecties, antimicrobieel gebruik en AMR in de gezondheidszorg. Belangrijke presentaties zullen de resultaten omvatten van de punt-prevalentieonderzoek van het ECDC in Europese acute zorg ziekenhuizen, waarbij de prevalentie van gezondheidszorg-gerelateerde infecties, antimicrobieel gebruik en indicatoren voor infectiepreventie en -bestrijding wordt benadrukt. De sessie zal ook ingaan op de veiligheid van bewoners in langdurige zorgfaciliteiten, waarbij de noodzaak van robuuste surveillancemethoden en preventiestrategieën wordt benadrukt.

Dag 2: Sciensano One World One Health Meeting (7 mei 2024)

Op de tweede dag staat de One Health-benadering van surveillancemaatregelen centraal, waarbij de onderlinge verbondenheid van de gezondheid van mens, dier en milieu wordt benadrukt. Gesprekken zullen zich richten op de analyse van antimicrobieel gebruik en resistentie, evenals strategieën om resistentiemigratie aan te pakken. Parallelle sessies zullen verder ingaan op onderwerpen zoals milieucontrole van AMR, antimicrobieel stewardship, en maatregelen voor infectiepreventie en -bestrijding.

Day 3: AMR High-Level Meeting (8 mei 2024)

Op de laatste dag van de conferentie zal de nadruk liggen op initiatieven om de respons van de EU op AMR te versterken, met panelgesprekken en presentaties van belangrijke stakeholders. Op de agenda staan onder andere de implementatie van de EU-doelstellingen op het gebied van antimicrobiële resistentie, strategieën om overbodige voorschriften van antibiotica te verminderen, en initiatieven ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen, alsmede het verbeteren van de toegang tot bestaande antibiotica. De dag wordt afgesloten met een samenvattende sessie en slotwoord door de Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van België.


In zijn geheel zal de AMR-conferentie een cruciaal platform bieden voor dialoog en samenwerking tussen beleidsmakers, zorgprofessionals en onderzoekers om de complexe uitdagingen aan te pakken die worden veroorzaakt door gezondheidszorg-gerelateerde infecties en AMR. Door interdisciplinaire samenwerking te bevorderen en beste praktijken te delen, streeft de conferentie ernaar om gezamenlijke actie te stimuleren ter bestrijding van antimicrobiële resistentie en ter bescherming van de volksgezondheid op wereldwijd niveau.