De gezondheidscrisis toont aan dat er een herstelplan nodig is om de negatieve gevolgen van de crisis, voornamelijk op sociaaleconomisch vlak, te verminderen.
 
De huidige sanitaire situatie heeft duidelijk aangetoond hoe extreem kwetsbaar onze samenleving is voor systemische schokken. Niettegenstaande de diepgaande gevolgen op gezondheids-, menselijk, economisch en sociaal vlak mag de Covid-19-crisis ons het risico niet doen vergeten van crisis die gebonden gaat aan de wereldwijde leefmilieu-uitdagingen. Deze zijn bijvoorbeeld het verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en niet-overdraagbare ziektes die toe te schrijven zijn aan levensstijl en milieuverontreiniging. Daarom moeten wij snel maar weloverwogen handelen, met in het achterhoofd de boodschap dat een terugkeer naar het normale, de "business as usual", geen optie is.
 
In mei 2020 hebben de deskundigen van de FOD Gezondheid een visienota opgesteld met ideeën over het herstelbeleid na COVID-19 en de overgang naar een regeneratieve economie in functie van onze economie, het milieu en de gezondheid van onze burgers. Een dergelijk herstelplan zou, naast sociaaleconomische doelstellingen, ook doelstellingen moeten integreren inzake duurzaamheid op het vlak van milieu van onze samenleving en onze economie en inzake duurzaamheid en veerkracht van ons gezondheidssysteem.
 
De FOD gezondheid stelt in dit kader een nieuwe nota voor die deze principes van herstel en transitie inzake Leefmilieu en Volksgezondheid operationaliseert. Worden hierin operationele acties omtrent de leefmilieu-transitie omschreven terwijl de nota de grote thema's voor de discussie en voorbereiding voor de gezondheidstransitie ism de terreinactoren afbakent.
 
De gezondheids- en milieu-uitdagingen interageren met en hebben een weerslag op andere beleidsdomeinen. Daarom is de FOD Gezondheid van mening dat het herstelbeleid het omkaderen van gedragswijzigingen, die door de crisis veroorzaakt worden (o.a. op het vlak van mobiliteit, e-commerce en telewerk), de duurzaamheid van onze voedselsystemen en het versterken van het openbaar bestuur in België zou moeten integreren.

Lien naar de nota : Covid 19 en duurzame transitie : op weg naar een rechtvaardig, duurzaam en veerkrachtig herstelbeleid inzake gezondheid en leefmilieu