De federale overheid geeft ongeveer 1 miljard euro aan financiële steun aan de ziekenhuizen ter ondersteuning van hun werking tijdens deze Covid19-crisis.Ondersteuning aan ziekenhuizen in de dagelijkse strijd tegen de Covid19-pandemie

De federale overheid wenst haar waardering te betuigen voor het werk van de gezondheidszorgsector en in het bijzonder van de ziekenhuizen in de strijd tegen de pandemie die aan het coronavirus COVID-19 toe te schrijven is en hen te ondersteunen om de continuïteit van hun werking te verzekeren.

In die context worden de algemene ziekenhuizen en de zorgverleners in de ziekenhuizen geconfronteerd met verschillende meerkosten of een daling van inkomsten ten opzichte van hun normale werking.

De directe en indirecte impact van noodplannen dekken

Het gaat om kosten die verband houden met de uitvoering van de noodplannen die een grote, onvoorziene impact hebben op de normale activiteit, om verlies van inkomsten (honoraria, forfaits ...) door de annulering van geplande ingrepen, maar ook om bijkomende kosten voor materiaal, personeel, wijzigingen van de structuur, enz.

De financiële middelen waarover ze doorgaans beschikken, volstaan niet, met name inzake thesaurie, om die uitzonderlijke bijkomende kosten samen met een daling van de inkomsten, het hoofd te bieden (grote aankopen, betaling van het personeel, dekking van verlies van activiteit, met name voor de artsen en andere zorgverleners, en de eisen van de leveranciers om bij een bestelling de volledige betaling te voldoen).

We moeten een antwoord kunnen bieden op die impact op de activiteit van de zorgverleners en de gezondheidsinstellingen of -diensten die tot het federale niveau behoren en ten laste zijn van het RIZIV en van de FOD Volksgezondheid op het moment dat ze klaarstaan om de pandemie aan te pakken en dit om te garanderen dat ze hun activiteiten kunnen blijven voortzetten.

1 miljard vrijmaken en de creatie van een financieel mechanisme op zeer korte termijn

Het is de bedoeling snel te kunnen communiceren over de creatie van een financieel mechanisme dat het mogelijk maakt de impact van de crisis te ondervangen en de acties te ondernemen die nodig zijn om de uitvoering ervan te verzekeren.

Het globale idee zou erin bestaan financiële middelen vrij te maken die voorlopig vastgesteld zijn op 1 miljard  om snel een thesaurievoorschot te kunnen toekennen door directe liquidatie aan de ziekenhuizen waarvan het gebruik later zal worden geregulariseerd, enerzijds via "aanvaarde" uitzonderlijke kosten en anderzijds door een bepaalde tenlasteneming van de verliezen van inkomsten volgens een vast te stellen niveau. Er wordt alles aan gedaan om deze liquidatie ten laatste half april  mogelijk te maken.

Die mechanismen zullen worden toegepast voor alle activiteiten in het ziekenhuis en zullen in overleg met de betrokken actoren worden vastgesteld.