Op 18/6/2019 publiceerde de Europese Commissie haar aanbevelingen betreffende de ontwerp Nationaal Energie- en Klimaatplannen 2021-2030 (NEKPs). Met dit ontwerpplan moet ons land aangeven hoe het invulling zal geven aan de doelstellingen van het Europese energie- en klimaatpakket tegen 2030. Dit ontwerp NEKP werd eind 2018 aan de Commissie voorgelegd en is momenteel het onderwerp van een publiekbevraging. Het NEKP moet tegen eind 2019 in zijn finale vorm ingediend worden.

In dit evaluatierapport vraagt de Commissie aan België onder meer om:

  1. meer concrete informatie over het beleid en de maatregelen, nodig om tegen 2030 de uitstoot in de niet-ETS-sectoren (voornamelijk transport en gebouwen) met 35% te reduceren t.o.v. 2005;
  2. het ambitieniveau voor 2030 voor de productie van hernieuwbare energie gevoelig op te trekken (tot minstens 25%);
  3. de doelstelling voor energie-efficiëntie te verhogen door het finale energieverbruik te verlagen en de voorgestelde maatregelen onderbouwen met gedetailleerde info en een effectbeoordeling;
  4. de maatregelen te identificeren die de energiezekerheid (de energiebevoorrading) moeten garanderen, via diversificatie en een lagere energieafhankelijkheid, met inbegrip van flexibiliteit en een optimaal gebruik van energienetwerken;
  5. verduidelijkingen op het vlak van de nationale doelstellingen en budgetten voor onderzoek, innovatie en competitiviteit en deze onderbouwen met adequate beleidslijnen en maatregelen;
  6. het versterken van de al excellente regionale samenwerking binnen het Pentalateraal energieforum (grensoverschrijdende samenwerking);
  7. meer kwantitatieve informatie over de investeringsbehoeften  die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken;
  8. een lijst van alle energiesubsidies, inclusief deze voor fossiele brandstoffen, en acties om deze uit te faseren;
  9. een meer uitgebreide analyse van de interacties met het beleid op het vlak van luchtkwaliteit
  10. een betere integratie van de aspecten van een eerlijke en rechtvaardige transitie.

Meer info: