Oproep tot het indienen van aanvragen voor een vijfjarige erkenning als niet-gouvernementele koepelorganisatie op het gebied van Leefmilieu 

Het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter voor het publiek inzake milieuaangelegenheden benadrukt het belang om het verenigingsleven op het vlak van milieubescherming te erkennen en te bevorderen. 

De koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties die in België actief zijn, spelen een essentiële rol in de verbetering van de bewustwording, de reikwijdte van de acties en de uitvoering ervan.  

Daarom lanceert de Minister van Leefmilieu een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de erkenning als koepel van niet-gouvernementele milieuorganisaties1 in België

De aanvraag tot erkenning als koepel bestrijkt de periode van 01/01/2020 tot 31/12/2024. Een erkenning geeft u niet automatisch recht op subsidies, maar is essentieel om er toegang toe te krijgen, via een jaarlijkse aanvraag. 

De aanvraagprocedure voor subsidies gepland vanaf 2020 wordt uitgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019

Wie kan zich kandidaat stellen?  

Gemotiveerde niet-gouvernementele koepelorganisaties met hoge ambities op het vlak van milieubescherming. De organisaties vertegenwoordigen verschillende Belgische verenigingen zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming.  

Aan welke voorwaarden moet je kandidatuur voldoen?  

Bij de evaluatie van je kandidatuur kijken we of de koepelorganisatie voldoet aan deze basiscriteria:  

  • een vereniging zijn die is opgericht onder de vorm van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen; 
  • als belangrijkste maatschappelijk doelstelling hebben, verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of coöperatieven uit België die ijveren voor de bescherming van het leefmilieu te verenigingen; 
  • minstens drie jaar actief zijn in het kader van haar belangrijkste maatschappelijke doelstelling op het moment van de indiening van de erkenningsaanvraag; 
  • diensten verlenen aan haar leden of aan het publiek die verband houden met het federale milieubeleid; 
  • minstens drie acties per jaar organiseren voor haar leden of voor het publiek die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu, de verbetering van de toestand van het leefmilieu, milieueducatie of milieusensibilisering die verband houden met het federale milieubeleid; 
  • haar leden vertegenwoordigen ten aanzien van de federale overheid, met name in de adviescommissies en adviesraden opgericht door de federale overheid in het kader van het federale milieubeleid. 

Indienen kandidatuur  

Wil uw organisatie een erkenning aanvragen voor een periode van 5 jaar? Stuur dan uw ondertekende aanvraag samen met de gevraagde bewijsstukken naar megane.tillieux@health.fgov.be en info@marghem.fed.be, met de vermelding “Oproep tot kandidaatstelling van koepelorganisaties”. 

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is 31 maart 2020

De evaluatie van de ingediende erkenningsaanvragen

De kandidaatstelling wordt beoordeeld door het DG Leefmilieu dat, op basis van bovengenoemde criteria, zich hierover zal uitspreken. Het DG Leefmilieu zal vervolgens een gemotiveerd advies aan de Minister van Leefmilieu voorleggen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 5 jaar via een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad. 

Gedetailleerde procedure en bijkomende informatie

De vereenvoudigde procedure voor 2020 wordt gedetailleerd beschreven in het KB van 12 mei 2019 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, Hoofdstuk 2.   

Mocht u nog vragen hebben dan kan u terecht bij het DG Leefmilieu: megane.tillieux@health.fgov.be