Van 20 september tot en met 19 november 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

POP’s, zoals DDT en dioxines, zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Het Verdrag van Stockholm verplicht landen om de opzettelijke productie en het gebruik van POP’s (zoals de pesticide aldrin of de industriële chemische stof hexabroomdifenylether) stop te zetten of te beperken, en vrijgekomen producten afkomstig van de onopzettelijke productie van POP’s (zoals dioxines en furanen, geproduceerd door de industrie, het transport en huishoudens) te beperken of te elimineren als dit haalbaar is.

Het derde nationale implementatieplan geeft een actueel overzicht van de programma’s en acties op federaal en gewestelijk niveau rond de vermindering van POP’s.

Meer informatie volgt vanaf 20 september op www.consult-leefmilieu.be