De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert van 30 oktober tot en met 29 november 2017 een publieke consultatie over een aanvraag voor een veldproef met maïs waarvan de groeikarakteristieken genetisch werden gewijzigd.

Bij deze veldproef, die kadert in een onderzoek naar de groei en de ontwikkeling van de maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden, zijn drie verschillende types genetisch gewijzigde maïs betrokken, waarvan er twee reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerder uitgevoerde veldproef. Het derde type, dat nu zal worden getest, is het resultaat van een klassieke kruising tussen de eerste twee types.

De genetische wijzigingen hebben betrekking op factoren die de groei van de planten kunnen beïnvloeden. Meer bepaalt zorgen deze wijzigingen enerzijds voor een verhoogd niveau van bio-actieve giberellines en anderzijds wordt het ‘PLA1-gen’ (een cytochroom P450 mono-oxygenase) in de jonge groeiende delen van de plant in grotere hoeveelheden tot expressie gebracht.

Met deze studie wil het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB) bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van drie jaar. De eerste inzaai is voorzien in de lente van 2018. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het leefmilieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en tot een aanvraagformulier (HTML) om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 29 november 2017.

Algemene informatie over de Raadplegingen van het publiek (HTML)