De federale overheid en de gewestelijke overheden stellen u gezamenlijk het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN) voor. Dit bestaat uit een federaal programma en een programma dat voor elk gewest aangepast is. Van 9 februari tot en met 10 april 2017 kunt u als burger deelnemen aan de openbare raadpleging over de 113 projecten in het NAPAN-programma.

Hoe neemt u deel aan de raadpleging?

U vindt het volledige programma op de gloednieuwe website www.NAPAN18-22.be. De acties waarover u zich kan uitspreken, zijn aangeduid met een ✎ icoontje. Klik hierop om uw opmerkingen in een bijlage aan te duiden. Bezorg dit document uiterlijk tegen 10 april:

 • via e-mail: napan@gezondheid.belgie.be
 • met de post:
  FOD Volksgezondheid t.a.v. Vincent Van Bol,
  Eurostation II, lokaal 7D227
  Victor Hortaplein 40/10
  1060 Sint-Gillis

De doelstellingen van het NAPAN

Het NAPAN wil het gebruik en de risico’s van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen én biociden) verminderen door:

 • de certificering van de kennis van de beroepsbeoefenaars die werken met gewasbeschermingsmiddelen;
 • een evenwichtige informering van het publiek over de pesticiden op de verkoopplaatsen, de gebruiksplaatsen en over het algemeen;
 • de opvolging van de intoxicaties van de beroepsbeoefenaars en de gevoelige bevolkingsgroepen;
 • de inspectie van de voorzieningen voor de toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen;
 • de bescherming van het grondwater* en de oppervlaktewateren;
 • de bescherming van de natuurzones*;
 • het gebruik en de stockering van de producten en afvalstoffen;
 • de geïntegreerde bescherming van de gewassen*;
 • de opvolging van de relevante parameters van de problematiek;
 • de implementatie van de risicobeperkende maatregelen;
 • de interne coördinatie van het NAPAN tussen federale diensten en de externe coördinatie met de Gewesten en het behoud van een actieve deelname met het publiek en de stakeholders.

(*exclusieve doelstelling van de gewesten)

Het NAPAN, een Europese zaak

Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om een actieplan voor de vermindering van het gebruik en de risico’s van deze pesticiden op te maken en uit te voeren. Dit is zo bepaald in de richtlijn 2009/128 voor een duurzaam gebruik van pesticiden. Het NAPAN van België beantwoordt hieraan, en ook aan een verplichting uit de wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen.

Meer info en contact

Voor meer informatie over verantwoord gebruik van pesticiden, bezoek de portaalsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: www.fytoweb.be.

Nog een vraag over het NAPAN? Stel ze via napan@gezondheid.belgie.be of 02 524 97 97 (Contact center van de FOD Volksgezondheid).