Een bijkomend budget van 35 miljoen wordt besteed aan de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het is verdeeld over zes werven. In het kader van deze werven wordt een oproep tot voorstellen gericht aan de netwerken voor geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (GGKJ) en voor volwassenen (GGZ).

De minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft bijkomend 35 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in de versterking van de begeleiding voor de doelgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen en in de samenwerking tussen alle relevante actoren van de netwerken voor geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (GGKJ-netwerken) en de netwerken voor geestelijke gezondheidzorg (GGZ) voor volwassenen.
Aangezien het budget ontoereikend is om alle noden op te vangen, besliste de minister om de bijkomende middelen in te zetten op zes werven die het GGKJ-netwerk op basis van de meest urgente noden kan invullen:

  • een bijkomende compensatie voor het forensisch-psychiatrisch zorgaanbod
  • voortzetten van de bestaande liaisonteams
  • rechttrekken van de ongelijke spreiding in bedden en dagbehandeling voor minderjarigen
  • innovatief en flexibel investeren voor minderjarigen in de programma’s crisiszorg, langdurige zorg of in uitbreiding liaison naar spoeddiensten, pediatrie (E), materniteit (M) en neonatologie (NIC)
  • creëren van proeftuinen voor transitieleeftijd, eetstoornissen en verstandelijke beperking
  • verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de GGZ voor kinderen en jongeren
 

De FOD Volksgezondheid stuurde de GGKJ-netwerken een brief die verduidelijkt wat de werven precies inhouden, welke budgetten beschikbaar worden gemaakt en hoe ze die kunnen aanwenden. Concreet wordt de GGKJ-netwerken gevraagd om een voorstel in te dienen om deze middelen te besteden. Een beslissing over het verder zetten of niet van de bestaande teams moet al worden genomen tegen 1 juli. Voor de werven 3, 4 en 5 vraagt de FOD Volksgezondheid het netwerk voor 30 september 2022 een gedetailleerd voorstel te sturen.
Voor werf 6 heeft de plenaire vergadering van het comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren op 22 juni beslist dat zorgcontinuïteit het centrale thema van de werf wordt en dat de zogenaamde continuïteitsreflex wordt getest. Dit is een tool die actoren en partners in de GGKJ-netwerken toelaat verbeterpunten vast te stellen en verbeteracties te ontwikkelen aan de hand van analyse van verschillende vormen van continuïteit.

De coronapandemie heeft het belang van mentaal welzijn en mentale gezondheid duidelijk onder de aandacht gebracht. De recente rapporten van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie geven aan dat verdere hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, vooral voor kinderen en jongeren, noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de diverse en evoluerende behoeften en zorgvragen. Een flexibele transformatie van onze zorgorganisatie is daarom noodzakelijk.

Meer informatie vindt u in de brieven in bijlage.
 

Document