Vanaf nu kunnen werkgevers meer controles op afwezigheden aanvragen.

Uit onze voorgaande studies over het federaal ziekteverzuim blijkt dat controleopdrachten op vraag van de werkgever (ad hoc controle) vaker leiden tot een werkhervatting. Vanaf nu zal 30% (tegenover 10% vroeger) van de controles uitgevoerd worden op basis van een aanvraag van een werkgever. 50% (tegenover 60% vroeger) zal gebeuren op basis van de afwezigheidshistoriek van de afwezige ambtenaar (via de zogenaamde Bradfordfactor) en 20% (tegenover 30% vroeger) zal willekeurig (at random) door het systeem aangeduid worden. Dit werd beslist op de ministerraad van 20/05/2016 op basis van voorstellen die werden geformuleerd na overleg met de bevoegde partijen begin dit jaar.

Op die manier controleren we gerichter, maar blijft elke afwezige ambtenaar controleerbaar dankzij het at random-principe. Dit laatste is ondermeer van belang voor het ontradend effect en om een objectief controlebeleid uit te kunnen bouwen.

De doelstelling die in 2006 werd vastgelegd voor het ziektecontrolebeleid blijft van kracht: 30% van de gemelde ééndagsafwezigheden en 20% van de gemelde meerdaagse afwezigheden zullen worden gecontroleerd.

De minsterraad besliste dat er verder ingezet zal worden op een zo effectief mogelijk controlebeleid dat flexibel kan inspelen op specifieke omstandigheden. Zo zou het bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn om in de toekomst gedurende de periode van epidemieën, vastgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, bepaalde afwezigheden niet meer te controleren. Het is immers niet nuttig duizenden controles te toen op afwezigheden die niet langer duren dan 5 werkdagen voor een griep. Het resultaat van zo’n controle is toch gerechtvaardigd. De capaciteit van controleartsen die vrijkomt, kan dan beter ingezet worden op andere afwezigheden.

Verder zal Medex er blijven voor zorgen dat de medische kwaliteit van de controles gewaarborgd wordt. Tijdens de jaarlijkse vergadering met de controleartsen wordt er op basis van een individueel rapport feedback gegeven over hun controleresultaten. Hun resultaten worden vergeleken met het algemeen gemiddelde. Ook zijn er regelmatig gesprekken met de controleartsen van wie de resultaten opmerkelijk afwijken van die van hun collega’s.

Uiteraard is controle alleen onvoldoende om het ziekteverzuim aan te pakken. De minsterraad heeft daar dan ook de nodige aandacht aan besteed. Er zullen inspanningen rond preventie van burn-out en stress en re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden worden geleverd. De FOD Personeel en Organisatie, de werkgevers en preventieadviseurs spelen daar een cruciale rol.

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)