Van 15 mei  tot en met 15 juli 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over de Belgische Mariene Strategie: de actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren.

Deze rapporten werden opgemaakt ter omzetting van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Ze stelt als doel om tegen 2020 een ‘goede milieutoestand’ van de Noordzee te bekomen. Die gewenste toestand is in het Belgische deel van de Noordzee nog niet bereikt. Voor verschillende elementen wordt echter wel een positieve evolutie waargenomen.

Tijdens de raadpleging werden in totaal 6 reacties ontvangen, waarvan 2 in naam van een privé-persoon en de andere in naam van een instelling, overheidsdienst, privé-sector,… Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve rapporten en zorgen voor meer nauwkeurigheid en een betere structuur. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve rapporten indien deze als relevant werden beschouwd.

Een getailleerde verklaring over deze inhoudelijke opmerkingen en de definitieve rapporten zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be 

Een overzicht van de resultaten uit deze rapporten is terug te vinden op de website voor de Mariene Strategie: http://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/

Meer info: persbericht ‘Hoe gezond is onze Noordzee’ van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen