De gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee vertoont een licht positieve trend. De helft van de commerciële vissoorten heeft een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Het aantal met olie besmeurde vogels is de laatste jaren sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer zijn dankzij luchttoezicht. De vermesting (eutrofiëring) van het water blijft een probleem maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend. Toch blijft opvolging noodzakelijk. Ook zijn er nieuwe niet-inheemse soorten bijgekomen in onze Noordzee. Daarnaast blijft zwerfvuil een groot probleem dat de nodige aandacht vraagt.

Dit zijn enkele conclusies uit onderzoek van de voorbije jaren naar de toestand van het mariene milieu. België moet zoals alle Europese landen dit jaar immers een rapport publiceren over de toestand van zijn zee, zoals bepaald door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel van zo’n mariene strategie is om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ voor alle Europese zeeën te bereiken en onderhouden. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen.

Openbare raadpleging

Van 15 mei tot en met 15 juli 2018 kan u uw mening geven over de ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus , dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. U vindt de ontwerprapporten en meer info over de raadpleging op www.consult-leefmilieu.be.

Studiedag “Hoe gezond is onze Noordzee?”

Als inleiding tot, en kennismaking met, de ontwerprapporten vindt op donderdag 24 mei in Oostende een studiedag plaats: “Hoe gezond is onze Noordzee?” Meer informatie en het programma vindt u in de rubriek ‘Agenda’. Inschrijven kan tot uiterlijk 17 mei via deze link.