Op 2 augustus 2021 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de heropening van de vergoeding van de artsen specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2019.

De stagemeesters die omwille van de COVID-pandemie vergeten zijn om een aanvraag in te dienen binnen de wettelijk vastgelegde termijn krijgen hiervoor een tweede kans. Voor de stagemeesters die nog geen aanvraag hebben ingediend voor de vergoeding 2019 wordt de aanvraagperiode heropend van 2 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021. De aanvraag kan ingediend worden bij het RIZIV via MyRiziv. De stagemeesters die de vergoeding 2019 al hebben aanvaard, kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Alle stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en/of 3, ongeacht of dit in een universitair of niet-universitaire setting is. Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • Huisarts

  • Arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde

  • Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde

  • Arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens

  • Arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

 • De arts-specialist in opleiding heeft:

  • Een goedgekeurd stageplan

  • Een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

Er wordt een vergoeding uitbetaald indien u als stagemeester een of meerdere van volgende stages heeft begeleid: een stage in een universitair centrum of niet-universitair ziekenhuis, een rotatiestage, een extramurale stage, een buitenlandse stage, een specifieke stage of een wetenschappelijke stage. Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.

De vergoeding voor het financieringsjaar 2019 werd vastgelegd op € 705.98 per arts-specialist in opleiding per maand. Dit maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%).

Vergoeding voor het financieringsjaar 2020
Op 19 juli 2021 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2020.
De stagemeester kan van 22 juli 2021 tot en met 17 oktober 2021 de vergoeding voor het premiejaar 2020 aanvragen bij het RIZIV via MyRiziv.

Meer info vindt u op:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx
https://www.health.belgium.be/nl/vergoeding-voor-de-stagemeesters

De FOD Volksgezondheid leverde de gegevens voor het bepalen van de vergoeding aan het RIZIV en behandelt ook de mogelijke betwistingen. Opgelet: een betwisting is enkel ontvankelijk als deze werd ingediend via MyRiziv.

Zie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

 

Wetgeving