Resultaten van de openbare raadpleging


Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR).
 
In totaal werden 14 reacties ontvangen. Er zijn opmerkingen ontvangen uit de private, de ziekenhuis-, de vrijwilligers- en de academische sector. De algemene ontvangst van het ontwerp-plan en met name de "One Health"-aanpak werd door de respondenten zeer positief beoordeeld.

De opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden doorgevoerd en inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve plan als deze als relevant werden beschouwd.  
 
Het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden.
 
Dit actieplan dat werd aangepast in functie van de opmerkingen geformuleerd bij de raadpleging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leiden van Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de Ministers bevoegd voor Landbouw, Dierwelzijn en Leefmilieu en gevalideerd op 17 november 2021.
 
Een getailleerde verklaring over de opmerkingen en de antwoorden hierop, en het definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.