Resultaten van de openbare raadpleging

Van 15 april tot en met 15 juni 2020 heeft de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging georganiseerd over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’. In totaal werden 144 afzonderlijke opmerkingen van 7 instellingen en privépersonen ontvangen.

Alle opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden doorgevoerd en inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve programma als deze als relevant werden beschouwd.  

Het monitoringsprogramma is een onderdeel van de Belgische Mariene Strategie en dient om de milieutoestand van onze Noordzee te beoordelen. Elementen die gemonitord worden, zijn onder andere biodiversiteit (zoals de bijvangst van bruinvissen), de integriteit van de zeebodem, niet-inheemse soorten, eutrofiëring (vermesting) en verontreiniging.

Een getailleerde verklaring over de opmerkingen en de antwoorden hierop, en het definitieve programma zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.