Medex blikt terug naar 2019 in deze bijzondere tijden, met een overzicht van het ziekteverzuim van de federale ambtenaren.

 
Ziekteverzuim in 2019 gestabiliseerd

In 2019 laten de federale ambtenaren nagenoeg hetzelfde verzuimpercentage als het voorgaande jaar optekenen. Het verzuimpercentage van 2019 bedraagt 6,57%, ten opzichte van 6,58% in 2018. Dat betekent concreet dat een federaal ambtenaar gemiddeld 6,6 werkdagen op 100 afwezig was. Over het volledige jaar 2019 betekent dit dat er 16 werkdagen niet gepresteerd konden worden wegens ziekte of 14,5 werkdagen wanneer men de feest- en verlofdagen niet meerekent als te presteren werkdagen.

Eén derde federale ambtenaren geen enkele keer ziek in 2019

In 2019 heeft één derde van de ambtenaren zich geen enkele keer afwezig gemeld. Voor één vijfde was dat slecht één keer per jaar. Eén ambtenaar op 8 heeft zich 5 keer of meer afwezig gemeld gedurende hetzelfde jaar.

Dertigers melden zich dan weer het vaakst per jaar afwezig (15% onder hen meldt zich zelfs 5 of meer keer afwezig).   Van de ambtenaren van niveau A  (diploma universitair of gelijkwaardig) waren 44%  nooit afwezig wegens ziekte terwijl dit maar voor 29% van de ambtenaren van niveau C het geval was.  Zowel 16% van de ambtenaren van niveau C als D was 5 keer of meer afwezig wegens ziekte. Dat is dubbel zoveel als bij de ambtenaren van niveau A (7%).

 
Ambtenaren zijn in 2019 gemiddeld minder vaak en minder lang afwezig dan werknemers in de privésector

De stabilisering van het algemeen verzuimpercentage bij de federale overheid in 2019 t.o.v. 2018, zien we niet in de privésector, waar de stijging zich wel verderzet, zij het in minder steile mate.
 
Als we de gegevens van Securex  [1] bekijken in verband met de opdeling van het verzuimpercentage volgens de duur van de afwezigheden, dan valt op dat in de privésector sinds 2014, de afwezigheden langer dan 1 jaar het grootste deel (bijna 3% in 2019) uitmaken van dat percentage. Bij de federale ambtenaren is dat nog steeds het kleinste aandeel met nog geen 1,5%.

 
Stressgerelateerde psychische en locomotorische aandoeningen belangrijkste medische oorzaken voor verzuim 

De stressgerelateerde psychische aandoeningen (36,65 % van het aantal ziektedagen) en de locomotorische aandoeningen (23,82 %) hebben nog steeds, zoals de voorgaande jaren, de grootste impact op het algemene ziekteverzuim.

Het stressgerelateerde psychische ziekteverzuim gaat ook dit jaar nog steeds in stijgende lijn. Voor het jaar 2019 is er een stijging waarneembaar van 3,38% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Hoewel de mediane duur van de afwezigheden van de stressgerelateerde psychische aandoeningen gelijk blijft, is er net zoals de voorgaande vijf jaren, een duidelijke stijging in het aantal afwezigheidsdagen.  Burn-out en stress zorgen voor de meeste ziektedagen (42,6%).

De mediane afwezigheidsduur van de stressgerelateerde psychische aandoeningen stijgt met de leeftijd. Dat is iets meer opvallend bij de ambtenaren van niveau A.

 
Negen van de tien gecontroleerde afwezigheden is medisch gerechtvaardigd 

De controleartsen hebben in 2019 in 40.412 gevallen kunnen evalueren of een afwezigheid medisch al dan niet gerechtvaardigd was. 90,4 % is medisch gerechtvaardigd, 8,5 % kon niet gecontroleerd worden omdat de patiënt zich niet heeft aangeboden voor de controle, bij 0,9 % werd de afwezigheid ingekort en slechts 0,2 % werd als medisch ongerechtvaardigd beoordeeld.  
Er zijn 3 types controles: aangevraagd door de werkgever (9,7 %), gebaseerd op de afwezigheidshistoriek van de ambtenaar (46,4 %) en willekeurig aangemaakt door de applicatie (43,9 %).

 
Meer werkhervatting na langdurige ziekteafwezigheid

Het aandeel van langdurig afwezige statutaire ambtenaren, die aan Medex de toelating vragen om het werk met verminderde prestaties te hervatten, blijft toenemen. Van de ambtenaren die minstens dertig dagen afwezig zijn wegens ziekte, willen in 2019 meer dan één derde (34,6%) het werk hervatten met verminderde prestaties.

In 2019 werden er meer aanvragen goedgekeurd in vergelijking met de vorige jaren en dat zowel qua aantal (1176 in 2019 t.o.v. 1155 in 2018 en 997 in 2017) als qua aandeel (96% in 2019 t.o.v. 94% in 2018 en 90% in 2017).

Ook de Commissie voor vervroegde pensionering om medische reden pensioneert procentueel steeds minder federale ambtenaren, maar adviseert meer werkhervattingen met aangepast werk.

 
Meer info:
 
[1] Eerste helft van 2019 : press.securex.be: 'Opnieuw aanwijzing dat absenteïsme in België mogelijk plafond bereikt na 10 jaar stijging’