Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED).

De Belgische overheid beschouwt hormoonverstoorders als een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan hormoonverstoorders heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.

Dit eerste nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED) zal in 2022 van start gaan en in december 2026 aflopen. Het vindt zijn oorsprong in het Informatie rapport over hormoonverstoorders waarover de Senaat in 2018 heeft gestemd. De doelstellingen ervan zijn:
- een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen met concrete en gecoördineerde acties die de blootstelling aan hormoonverstoorders in België verminderen en de gezondheid en het milieu beter beschermen,
- de zichtbaarheid van deze acties verbeteren.

Dit nationale actieplan is baanbrekend zowel wat zijn reikwijdte als wat de betrokkenheid van zeer veel verschillende actoren op verschillende gezagsniveaus betreft. Het werkt rond 3 prioritaire pijlers: preventie, reglementering en wetenschappelijk onderzoek.

De pijler "preventie" omvat verschillende acties om de overheid, de politiek, de bevolking en de bedrijfswereld te informeren en bewust te maken van het belang van dit thema. De pijler "reglementering" groepeert de acties die het juridisch kader versterken om hormoonverstoorders beter uit ons leven te bannen en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen. De pijler "onderzoek” omvat diverse acties om de studies over hormoonverstoorders verder te zetten, deze te inventariseren en de ontwikkeling te bevorderen van nieuwe, op Europees niveau, geharmoniseerde methoden voor de identificatie van deze stoffen.

Ten slotte zijn er rekening moeten worden gehouden met de bevolkingsgroepen die het kwetsbaarst zijn en het meest worden blootgesteld aan hormoonverstoorders, zowel op biologisch als op sociologisch vlak.

Deze openbare raadpleging kadert in het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 17/12/2021 op www.consult-leefmilieu.be