De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu publiceerde op 9 september 2021 de resultaten van een studie over de gevolgen van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België. 

De studie omvat een inventaris en evaluatie van huidige en geplande maatregelen gericht op het verbeteren van de weerbaarheid van de gezondheidszorgsystemen in België. De focus ligt onder andere op het evalueren van hun doeltreffendheid, de mate van uitvoering en de beperkingen. Ze identificeert ook de huidige en toekomstige risico’s gerelateerd aan de klimaatverandering voor het gezondheidszorgsysteem. 

Aan de hand van deze resultaten werden 61 aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen voorgesteld om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te mitigeren of te vermijden. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de beschikbaarheid van data, wetgeving, communicatie, beheersmaatregelen, ruimtelijk ordening, onderzoek,…en richten zich vooral tot de besluitvormers en de actoren van de gezondheidssector. 

Ze omvatten diverse thema’s zoals:

  • hitte gerelateerde gezondheidseffecten
  • ziekten die overgedragen worden vectoren, water of voedsel
  • allergieën en luchtwegaandoeningen
  • mentale gezondheid
  • het personeel en de infrastructuur van de gezondheidszorg
  • het crisis- en risicobeheer 

De studie besteedt bijzondere aandacht aan de wijze waarop de nadelige effecten van klimaatverandering kunnen afgezwakt of vermeden worden bij de kwetsbare bevolkingsgroepen (lage inkomensgroepen, mensen met outdoor-banen, ouderen, chronisch zieken,...). 

De studie levert basiselementen voor de identificatie van adaptatiemaatregelen voor het gezondheidszorgsysteem, in overeenstemming met het Nationaal Adaptatieplan 2017-2020 dat aanbeveelt om rekening te houden met de impact van de klimaatverandering en de adaptatiebehoeften.

Deze elementen zullen verder bestudeerd en uitgewerkt worden in het kader van het toekomstige Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid (NEHAP) en een coherente reeks federale adaptatiemaatregelen.

VITOMöbius en Sciensano voerden de studie uit in opdracht van de FOD. Het betreft een transversaal initiatief dat volledig aansluit bij de wens van de FOD om het "ONE WORLD, ONE HEALTH"-principe te bevorderen en de onderlinge banden tussen de verschillende pijlers van gezondheid (de menselijke gezondheid, de gezondheid van dieren en planten, en de gezondheid van het leefmilieu) te versterken.

Meer informatie: