De IMC besteedde zoals tijdens haar vorige bijeenkomsten bijzondere aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de strategie van testing, contactopvolging en snelle opsporing van eventuele nieuwe uitbraken van de epidemie. Al deze aspecten spelen een cruciale rol in de voorbereiding van België op heropflakkeringen of een eventuele volgende golf van de epidemie.
 
Wat betreft de ontwikkeling van een contactopsporingsapplicatie hebben de meeste ministers hun gezamenlijk engagement voor dit dossier bevestigd.  Vóór het einde van de week zullen alle Ministers een definitief standpunt innemen.
Het dossier omvat meerdere luiken – technologie, reglementaire basis en communicatie – die op een gecoördineerde wijze worden ontwikkeld. Wat het technologisch luik betreft, is er overeenstemming over de keuze voor DP-3T / bluetooth. Een concrete tijdslijn is ook reeds door de IMC overeengekomen, waarbij nog in juli een gunning zal gebeuren. Smals zal de overheidsopdracht lanceren, maar speelt zelf geen rol in de ontwikkeling of audit van de contactopvolgingsapplicatie.  
 
De IMC nam verder kennis van de stand van zaken inzake de manuele contactopvolging en van de permanente verbeteringen die worden aangebracht aan de organisatie, alsook de onderliggende technologie en database, o.m. rekening houdend met het groeiend aantal contacten van index cases. De systemen en processen worden stelselmatig geoptimaliseerd.
 
Wat betreft de controletoren voor de tweedelijnsdefensie zijn ondertussen afspraken gemaakt tussen Sciensano en de gezondheidsinspecties van de deelstaten. Sciensano voorziet in een surveillance op basis van meerdere databronnen.  De gezondheidsinspecties organiseren hun surveillance aan de hand van de signalen van Sciensano én door middel van protocollen die zij afsluiten met niet-structurele collectiviteiten (zoals een kamp van een jeugdbeweging) of andere settings (bijvoorbeeld een bedrijf). Deze protocollen moeten een snelle detectie en actie garanderen.  Verdere afstemmingen gebeuren in de komende dagen, o.m. ook wat de noodplanningssystemen onder coördinatie van het Nationaal Crisiscentrum, betreft.   
 
De IMC nam ruim de tijd om informatie uit te wisselen over andere initiatieven ter voorbereiding van heropflakkeringen of een eventuele volgende golf van besmettingen. Een overzicht werd door de federale overheid gegeven over de voorbereiding van de ziekenhuissector, alsook de voorbereiding inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. De Vlaamse overheid en het Waals gewest gaven een toelichting over de preparedness plannen die binnen hun respectievelijke regering werden vastgelegd. Verdere uitwisseling van informatie zal worden verzekerd, zodat op een zo goed mogelijk wijze de diverse initiatieven op elkaar worden afgestemd.
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Maggie De Block - federale Staat
  • Wouter Beke - Vlaanderen
  • Christie Morreale – Waals gewest
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
  • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages
 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.