De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft op 2 september opnieuw  vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie. 

Verschillende aspecten van de testing en de contactopvolging zijn behandeld, zoals de performantie van de laboratoria die de testen analyseren, de opvolging van personen die terugkeren uit buitenlandse rode zones en de lancering van de app ‘coronalert’.

De IMC heeft daarnaast de principes en procedures rond outbreak management (het vroegtijdig besmettingen detecteren om snel te kunnen reageren) geactualiseerd. Dit outbreak management is immers één van de hoofdopdrachten van het crisisbeheer op dit moment. Het is een onderdeel van de “tweedelijnsdefensie” en wordt gecoördineerd door de zogenoemde controletoren (Sciensano samen met de deelstaten).  De drie hoofdactiviteiten van deze controletoren zijn signaaldetectie, epidemiologische analyse en indelingen in voor-alarm en alarmfase.  Elk van deze fases moet tot  specifieke acties en maatregelen leiden.  Wat dit betreft beklemtoont de IMC dat de acties en maatregelen best zo lokaal mogelijk worden genomen en bijzondere aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen. Voor elk dreigingsniveau zijn ook beoordelingscriteria vastgelegd om de maatregelen af te bouwen. Zo kunnen bijvoorbeeld outbreak teams worden ingezet om ter plaatse inschattingen van de situatie te maken en maatregelen af bouwen.
 
Ten derde heeft de IMC beslissingen genomen over het vaccinatiebeleid voor zowel COVID-19 als de seizoensgriep. Wat de seizoensgriep betreft, volgt de IMC het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de prioritaire groepen voor seizoensgriepvaccinatie. Hierover werd de voorbije weken al gecommuniceerd naar de betrokken actoren. Op Europees niveau worden daarnaast méér en méér dossiers ingediend voor het op de markt brengen van COVID-19 vaccins. België neemt deel aan de Europese besprekingen hierrond en baseert zich voor individuele dossiers op een onafhankelijk adviescomité met Belgische experten. Om beide vaccinatiepolicies maximaal op te volgen en te coördineren wordt het interfederaal overleg verder geïntensifieerd in de schoot van een interkabinettenwerkgroep.
 
Ten slotte krijgt de Risk Management Group de opdracht om samen met het Interfederaal comité testing en tracing het quarantainebeleid onder de loupe te nemen.  Er zal onder meer worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, de quarantaine kan ingekort worden.
 
Het was ook de eerste vergadering van de IMC onder het voorzitterschap van Vlaams minister Wouter Beke. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks begin september. Het voorgaande jaar was dit federaal minister Maggie De Block.
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Maggie De Block - federale Staat
  • Wouter Beke - Vlaanderen
  • Christie Morreale – Waals gewest
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
  • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.