De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 20 mei opnieuw vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie. 

 

De stand van zaken inzake testing en de contactopvolging werd uitvoerig besproken. Inzake de contactopvolging werden een aantal verbeteracties overeengekomen om het bereik en de doeltreffendheid ervan te verhogen. Het koninklijk besluit over het gegevensbeheer werd verlengd tot eind juni in afwachting van het wettelijk kader dat in het federale Parlement zal worden besproken. De Ministers willen de bevolking ook beter informeren over het doel en de werking van de contactopvolging, onder meer over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en zullen een gemeenschappelijk initiatief nemen.   

De IMC besprak daarnaast de stand van zaken van de teststrategie, in het bijzonder ook de mogelijkheden van serologische testen binnen een globale teststrategie.  Een grondige bespreking wordt op de volgende IMC voorzien.   

Op advies van de GEES, de expertengroep over de exit-strategie, heeft de IMC ook een kader afgesproken voor een versterkte en versnelde monitoring van de epidemie. Bedoeling hiervan is lokale heropflakkeringen van besmettingen, of een eventuele tweede golf, zo snel mogelijk op te merken en gerichte maatregelen te nemen.  Dit systeem wordt ook ‘second line of defence of virus resurgence management’ genoemd. Het is complementair aan de contactopvolging die plaatsvindt wanneer een besmetting van individuen wordt vastgesteld. Bij de uitbouw van de tweedelijnsdefensie zal worden voortgebouwd op de bestaande expertise en capaciteit van de surveillancediensten van de deelstaten voor besmettelijke ziektes. Dit kader zal nu verder worden verfijnd zodat het op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Vervolgens keurde de IMC ook een protocolakkoord goed over de oprichting, organisatie en financiering van triage- en afnamecentra. Dit protocolakkoord formaliseert en preciseert de eerdere afspraken die tussen de overheden werden gemaakt. Dit akkoord is opgemaakt in samenwerking met de huisartsenverenigingen, en regelt onder meer de opdrachten van deze centra, hun toegankelijkheid, bevoorrading, financiering, hun samenwerking met de labo’s, en de rol van de huisartsenkringen.   

Ten slotte herbevestigde de IMC het belang van maatregelen voor het mentale welzijn in deze COVID-19 periode.  Alle Ministers namen hierrond al maatregelen, zoals extra financiering, personeel, oprichting van tijdelijke opvangdiensten voor kinderen, een campagne naar kinderen over intrafamiliaal geweld, sensibilisering, praktische instrumenten, enzovoort.    In de voorbije weken hebben hun diensten ook samen richtlijnen uitgestuurd naar alle zorginstellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.  De Ministers engageerden zich om  gerichte acties te blijven nemen, elkaar te informeren en te zorgen voor efficiënte samenwerking.  

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Maggie De Block - federale Staat
  • Wouter Beke - Vlaanderen
  • Christie Morreale – Waals gewest
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
  • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.