Op maandag 26 maart 2018 vond de 2de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2018 plaats.
Naast de gebruikelijke rapportering over de werkzaamheden van de verschillende interfederale interkabinettenwerkgroepen in de schoot van de IMC werden beslissingen genomen met betrekking tot volgende punten:Locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken
Inzake het dossier van de ziekenhuisnetwerken heeft de IMC akte genomen van het feit dat het voorontwerp van wet inzake de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken op de federale Ministerraad van 30/03/2018 geagendeerd staat.
Verder werd kennis genomen van de voortgang die geboekt werd door de gefedereerde entiteiten inzake de inventarisatie van de zich op het terrein vormende netwerken: in de werkgroep ziekenhuizen van de IMC zullen de vertegenwoordigers van de ministers en administraties deze inventarisaties verder bespreken om op deze manier tot een globaal beeld te komen in functie van de eerder overeengekomen principes in de IMC van 26 februari 2018. Ook zal worden besproken hoe de implementatie van de netwerkvorming kan ondersteund en begeleid worden.
Tot slot  werd een concrete werkmethode afgesproken inzake de oprichting van thematische werkgroepen inzake drie thema’s van locoregionale zorgopdrachten: ouder wordende populatie, moeder en kind, spoedeisende hulp. De kickoff-meeting zal in de loop van april worden georganiseerd. Doel is in het voorjaar van 2019 voor elk van de drie thema’s met voorstellen naar de IMC te komen.

Belrai
De IMC keurde een protocolakkoord goed met betrekking tot de verdere uitrol van het Belrai-instrument.
Belrai, die de Belgische vertaling van het internationale Interrai-instrument is, heeft als doel om de kwaliteit en continuïteit van zorg te bevorderen onder andere door de ondersteuning van multidisciplinair overleg en het in kaart brengen van de zorgnoden en zelfredzaamheid van personen.  De BELRAI moet ook een betere zorgplanning mogelijk maken op individueel niveau, op niveau van de voorziening en van de overheid. Het gebruik van BELRAI over sectoren en bevoegde overheden heen moet ten slotte leiden tot  hetharmoniseren en vereenvoudigen  van de verschillende evaluatie-instrumenten die nu worden gebruikt, en dit zowel in het kader van het gezondheids- als welzijnsbeleid. De federale overheid en deelstaten hebben hun engagement bevestigd met de oog op de uitrol van dit unieke instrument als essentieel onderdeel van hun beleid inzake thuiszorg, langdurige zorg, acute zorg, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg. Sommige overheden willen dit ook inzetten in functie van het toekennen van rechten op tegemoetkomingen. Afspraken zijn gemaakt inzake het gebruik van het instrument en de gegevens, de opleiding en vorming van de gebruikers, de financiering van de uitrol, e.d.m.

Voorbereiding van het volgend eGezondheidsplan
Het huidige eGezondheidsplan 2015-2018 loopt dit jaar ten einde. De IMC stelt vast dat er heel wat resultaten behaald zullen zijn, maar dat de strategische doelstellingen van het plan ook na 2018 doorlopen. De IMC beslist daarom om een volgend actieplan 2019-2021 voor te bereiden. In eerste instantie zal dit gebeuren door de bij het plan betrokken administraties en projectleiders op federaal en deelstatelijk niveau. Naast een continuïteit van de huidige projecten zal onder meer worden ingezet op het verhogen van de operationele excellentie van de eGezondheidsinstrumenten. In het najaar zal in de schoot van de IMC het nodige politieke overleg plaatsvinden met het oog op een goedkeuring van het nieuwe plan.

Opstart van een Taskforce met het oog op de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg
In lijn met internationale aanbevelingen en in uitvoering van de aanbevelingen van het KCE-rapport dat in oktober 2017 werd gepubliceerd, beslist de IMC om een Taskforce op te starten die een visie moet ontwikkelen en een gefaseerd implementatieplan om de zorg voor gedetineerden te verbeteren. Doel is te verzekeren dat de gezondheidszorg voor gedetineerden dezelfde kwaliteit bereikt als die voor de algemene bevolking.Het betreft een majeure operatie, die moet worden ondersteund en uitgewerkt door alle betrokken federale en deelstatelijke ministers, alsook door het werkveld. Op het federale niveau is vanzelfsprekend ook de minister van Justitie betrokken bij deze hervorming, die voor dit punt mee wordt uitgenodigd voor de IMC Volksgezondheid.

 

Madame GREOLI, Présidente actuelle de la Conférence Interministérielle, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

Mevrouw DE BLOCK, federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dhr. VANDEURZEN, Minister van de Vlaamse Regering, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Monsieur GOSUIN, Ministre membre du Collège réuni de pour la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures,

Dhr. VANHENGEL, Minister, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor Gezondheidsbeleid, Openbaar ambt,  Financiën, Begroting, het Patrimonium en Buitenlandse Betrekkingen,

Madame JODOGNE, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), compétent pour la Politique de Santé,

Monsieur DEMOTTE, Ministre de la Communauté française, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Monsieur ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales.