De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 7 mei vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie. 

 

De coördinator van het interfederaal comité testing & contactopvolging, Prof. Dr. Emmanuel André, gaf een stand van zaken van de testing en de contactopvolging.  De Ministers stelden vragen en formuleerden aandachtspunten, zoals over de testcapaciteit en -criteria, de procedures van contactopvolging, enzovoort.  Dr. André zal voortaan regelmatig rapporteren aan de Interministeriële Conferentie over deze thematiek. 

De Ministers hebben daarnaast een teststrategie voor de psychiatrische en algemene ziekenhuizen goedgekeurd.  Deze strategie werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties, infectiologen, epidemiologen, enzovoort.  De ziekenhuizen zullen vandaag verder geïnformeerd worden over de strategie en de organisatorische implicaties.

Wat betreft de testing in de eerste lijn is besproken hoe de bestaande triagecentra de nieuwe functie van staalafname kunnen opnemen, onder de coördinatie van de huisartsenkringen. De overheden hebben zich geëngageerd om samen de nodige maatregelen te nemen op het vlak van organisatie en ondersteuning van de triagecentra. Bedoeling hiervan is de rol van deze centra binnen het proces van testing en contactopvolging te faciliteren. In de komende dagen wordt dit verder uitgewerkt, in overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsen.

Verschillende overheden hebben al maatregelen genomen, of aangekondigd, om de meerkost van de ziekenhuizen voor COVID-19-zorg te compenseren. Het is belangrijk deze kosten correct te vergoeden, maar tegelijk dubbele financieringen te vermijden. 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de meerkosten zal de FOD Volksgezondheid in de komende dagen een enquête versturen naar alle ziekenhuizen. De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen zal vervolgens een advies formuleren. Op basis van dit advies zullen de administraties en experten van de federale overheid en de deelstaten een gezamenlijk voorstel van financiering uitwerken. 

De COVID-19-pandemie heeft ook een impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking en het zorgpersoneel.  Ook hier nemen de federale overheid en de deelstaten diverse initiatieven en is het belangrijk om een volledig beeld en samenhang te behouden. De IMC-leden zullen hier hun krachten bundelen.   

In psychiatrische ziekenhuizen met een grote COVID-19-impact kan de geplande opstart van de projecten ‘intensifiëring’ - in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg - uitgesteld worden naar het najaar.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Maggie De Block - federale Staat
  • Wouter Beke - Vlaanderen
  • Christie Morreale – Waals gewest
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
  • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.