Op 1 juli 2023 treedt een nieuw koninklijk besluit (KB) houdende reglementering van de begassingen en ontgassingen in werking.  De FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Waso) hebben samen aan een nieuwe geactualiseerde tekst gewerkt.  

Fumigatie (begassing) is bedoeld om ongedierte, insecten of andere plaagdieren (zoals ratten) te vernietigen door ze bloot te stellen aan rook of chemische dampen. Deze behandeling heeft voornamelijk betrekking op containers en bestaat uit drie fasen: het inbrengen van het fumigatiemiddel, het verluchten en het vrijgeven van de begaste ruimte.   

Het vorige KB dateert van 14 januari 1992 en was dus dringend aan herziening toe.  Het nieuwe KB voorziet in de invoering van een begassingsplan op basis van een risicoanalyse. Bovendien regelt het KB nu ook het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland. Op die manier wordt het accidenteel vrijkomen van gevaarlijke gassen beperkt.

                                           

Het KB bevat niet langer een lijst van actieve stoffen voor begassingsmiddelen. De lijst van de voor het uitvoeren van begassingen toegelaten producten is beschikbaar op de volgende sites van de FOD Volksgezondheid : fytoweb (gewasbeschermingsmiddelen) en biocide.be (biocide producten).

Op 16 juni organiseert de FOD Volksgezondheidsamen met de FOD WASO een informatiesessie specifiek gewijd aan het nieuwe koninklijk besluit. 

Voor meer informatie over fumigatie kunt u hier klikken.