Van 1 maart tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van het ‘derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren’. Zo krijgt het grote publiek de kans om zijn mening te geven en kan de overheid hiermee rekening houden bij het uitwerken van het definitieve plan.

De Belgische kustwateren (dit zijn de eerste zeemijlen vanaf het strand) ondergaan de invloed van zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde. Daarnaast is er instroom van Atlantische wateren en hebben verschillende activiteiten op zee, zoals baggerwerken, scheepvaart en visserij, een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater.

Om dit in kaart te brengen, te beheren en te monitoren, stelde de federale overheid een stroomgebiedsbeheerplan op. Het bevat onder andere een overzicht van de belangrijkste effecten van menselijke activiteiten op de Belgische kustwateren. Daarnaast geeft het de resultaten van monitoringsprogramma’s weer en een beschrijving van te nemen maatregelen.

Dit stroomgebiedsbeheerplan wordt opgesteld in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, die in 2000 werd goedgekeurd door de Europese Unie. Doel van deze richtlijn is om een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te bereiken en te behouden. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren.

Het eerste stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd goedgekeurd op 7 december 2009 en het tweede op 22 december 2016. Volgens de Kaderrichtlijn Water moeten stroomgebiedsbeheerplannen om de zes jaar worden herzien. De Belgische federale overheid zal het derde stroomgebiedsbeheerplan ten laatste op 22 december 2021 vaststellen. 

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat iedereen het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Het ontwerp van het plan en meer informatie over hoe je hierop kan reageren vind je op www.consult-leefmilieu.be