De pagina’s over de milieurechten op de portaalsite zijn recent volledig bijgewerkt. Een gelegenheid om meer te weten te komen over het Verdrag van Aarhus dat burgers de mogelijkheid biedt om betrokken te worden bij het milieubeleid.

Het milieu waarin wij leven, raakt ons allemaal. Het heeft een impact op onze levenskwaliteit en onze gezondheid.  
 
Het Verdrag van Aarhus is een internationaal verdrag dat tot doel heeft om burgers het recht te geven betrokken te worden bij milieuaangelegenheden. Dit internationale verdrag is omgezet in Europees en Belgisch recht.

Het Verdrag van Aarhus berust op 3 pijlers die op federaal niveau als volgt werden geïmplementeerd :

  1. De toegang tot federale milieu-informatie

    Enerzijds, moet de overheid spontaan informatie over het milieu ter beschikking stellen op haar websites (actieve openbaarheid) en, anderzijds, kan elke burger informatie over het milieu opvragen bij de overheid (passieve openbaarheid). Via deze manier is het mogelijk om toegang te geven tot bestaande milieu-informatie waarover de overheidsinstanties in de vorm van overdraagbare documenten beschikken. 

  2. Inspraak van het publiek bij de besluitvorming over het milieu 

    Elke burger kan zijn mening geven over milieugerelateerde plannen, programma’s en projecten via openbare raadplegingen. Met de opmerkingen van de burger moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

  3. Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden

    Elke burger kan beroep aantekenen als hij meent dat zijn vraag naar informatie niet correct werd behandeld door de overheid, als hij onregelmatigheden vaststelt bij een openbare raadpleging of als er geschillen bestaan over milieukwesties. Daarnaast kunnen bepaalde milieuorganisaties een beroep aantekenen tegen schendingen van het milieurecht.  

​De nationale portaalsite www.aarhus.be (Het Verdrag van Aarhus in België), die wordt gecoördineerd door de federale overheid en de drie gewesten biedt algemene informatie over dit verdrag, zijn pijlers en de omzetting ervan in België.