Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030. 
 
Bestuivende insecten worden bedreigd en hun aantallen gaan met rasse schreden achteruit. Om deze belangrijke problematiek aan te pakken, hebben de bevoegde regionale en federale overheden samen een Belgische nationale strategie voor de komende jaren uitgewerkt.   
   
Dit ontwerp van Belgische nationale strategie identificeert drie hoofddoelstellingen:

  1. De jaarlijkse wintersterfte bij bijenvolken terugdringen tot onder 15%.
  2. Tegen 2030 de soorten wilde bestuivers die een negatieve trend vertonen inzake omvang en verspreiding van de populatie met 50% verminderen en de soorten met een positieve trend met 50% vermeerderen, ten opzichte van de stand van zaken in 2019.
  3. Tegen 2025 een volledige opvolging realiseren van de vastgestelde veranderingen in de verspreiding en aantallen van alle soorten bestuivers over het hele land.

Deze Belgische nationale strategie steunt op drie pijlers:  

  1. De landbouw bestuiversvriendelijk maken.
  2. Steden, infrastructuur en ruimtes bestuiversvriendelijk inrichten.
  3. De kennis over de toestand van de bestuivers en mogelijke oorzaken van hun achteruitgang verbeteren.

Deze openbare raadpleging kadert in het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.
 
Meer informatie vindt u vanaf 12 mei 2021 op www.consult-leefmilieu.be.