Lancering van een gezamenlijke Europese Actie om het antibioticagebruik te verbeteren en te strijden tegen zorginfecties

 

De Europese Commissie, gezondheidszorgbeleidsmakers en organisaties van 28 landen komen deze woensdag 13 september samen op het Frans ministerie van Volksgezondheid in Parijs voor de lancering van de European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections, gecoördineerd door Frankrijk. Samen willen ze instrumenten ontwikkelen en hun capaciteit uitbreiden om resistentie van bacteriën tegen antimicrobiële middelen (AMR) en zorginfecties te bestrijden.

Alle partners zijn het erover eens dat AMR een groot probleem voor de Volksgezondheid vormt en dat AMR tegen 2050 wereldwijd 10 miljoen dodelijke slachtoffers kan eisen als er geen actie wordt ondernomen. Vandaag is AMR reeds verantwoordelijk voor naar schatting 25.000 doden per jaar in de Europese Unie.

Daarom beogen de partners samen een gedragswijziging te stimuleren op individueel en op gemeenschapsniveau, en willen ze deze dringende kwestie aanpakken vanuit een “One Health”-benadering, met aandacht voor preventie en bestrijding van AMR bij mensen, bij dieren en in het milieu. Gezien de vele internationale en Europese initiatieven inzake AMR, zoals het Global Action Plan van de WGO, het onlangs goedgekeurde EU-actieplan, de Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) of de Conclusies van de Raad inzake AMR, tracht de Joint Action (JA) ervoor te zorgen dat de beleidsmaatregelen ter bestrijding van AMR en zorginfecties op een gecoördineerde manier worden goedgekeurd en toegepast in de verschillende EU-lidstaten.

Er nemen maar liefst 44 partners en 38 stakeholders uit heel Europa deel aan deze Joint Action. Belangrijke internationale organisaties zoals WHO Europe, de OESO, de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en de FAO zullen aan dit project deelnemen om bij te dragen aan het debat met hun expertise, en om de samenhang met de bestaande initiatieven te verzekeren. Daarnaast zullen ook vertegenwoordigers van gezondheidsbeoefenaars, patiënten en de industrie deelnemen aan de JA.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), hoopt om te kunnen leren van bepaalde landen die veel verder staan in hun antibioticabeleid, zoals bijvoorbeeld Nederland en Zweden.  Zij zullen samenwerken rond verschillende thema’s:

De partnerlanden zullen samen bijdragen tot het ontwikkelen en verbeteren van hun antibioticabeleid en hun nationale actieplannen tegen antibioticaresistentie. Een extra focus zal gelegd worden op de “One Health” benadering aangezien antibioticaresistentie een problematiek is bij zowel mens, dier als ons breder leefmilieu. België beschikt over een nationaal beleidsplan dat opgesteld en opgevolgd wordt door BAPCOC (HIER).

België wil ook verder inzetten op het voorkomen van zorginfecties door het toepassen van richtlijnen en specifieke acties die gedefinieerd zullen worden binnen de werkgroep gewijd aan dit thema (WP6). Het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne van BAPCOC ontplooit sinds jaren een strategie en activiteiten om binnen de verschillende gezondheidsinstellingen de preventie van en controle op zorginfecties te verbeteren.  Met de ervaring opgedaan binnen WP6 kan ze haar strategische visie en acties bijsturen.

Daarnaast zal het WIV ook samen met haar partners het internationale surveillancesysteem rond antibioticaconsumptie en –resistentie verder trachten te verbeteren en verfijnen.

 

Voor meer informatie: lokale partnerorganisatie die de persmededeling publiceert:

Meer informatie over het nieuwe EU One Health Action Plan tegen antimicrobiële resistentie

Meer informatie over het “Nationaal Plan tegen antimicrobiële resistentie

www.bapcoc.be

bapcoc@health.belgium.be