Op 25 januari 2017 gaven federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en Vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Energie-unie Maroš Šefčovič het startschot voor een nationaal debat rond « carbon pricing ». Dat is een belangrijke stap om België naar een koolstofarme toekomst te brengen, zoals vereist is door de Overeenkomst van Parijs dat eind 2015 binnen de Verenigde Naties afgesloten is.

België sluit zich op die manier aan bij een steeds groter wordende internationale beweging van internationale organisaties, regeringen, bedrijven en organisaties uit het middenveld die op lange termijn willen evolueren naar het zetten van een prijs op de uitstoot van broeikasgassen in de wereldeconomie.

Een belangrijk instrument ter bevordering van de koolstofarme transitie

Het zetten van een prijs op al onze uitstoot van koolstof is een belangrijke stap om de investeringsstromen te heroriënteren en de eerlijke transitie van ons land naar een koolstofarme en slagvaardige economie te vergemakkelijken. Aangezien een gedeelte van onze uitstoot al onder het Europese emissiehandels-systeem (EU ETS) valt, wil dit nationale debat in 2017 een analyse maken van en een debat op gang brengen rond de verschillende manieren om een prijs op de koolstofemissies te zetten in de sectoren die geen deel uitmaken van het EU ETS (voornamelijk het vervoer en de gebouwen). Dit moet koolstofarme gedragingen en investeringen op lange termijn aanmoedigen, een « lock-in » van ons land vermijden in technologieën en infrastructuren die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, en tegelijk de economische groei en de werkgelegenheid bevorderen.

Een initiatief waarbij alle Belgische stakeholders nauw betrokken worden

Het zorgvuldig uitwerken van de modaliteiten voor de uitvoering van een dergelijk beleid is van cruciaal belang om de sociaaleconomische opportuniteiten verbonden aan de koolstofarme transitie te grijpen en tegelijk de mogelijke negatieve effecten op bepaalde sectoren of delen van de bevolking te vermijden of te compenseren. Een diepgaande raadpleging van de Belgische stakeholders uit de bedrijfswereld, de administraties, de verenigingen en de vakbonden staat dan ook op de agenda.

Resultaten voorzien eind 2017

Na de politieke lancering van dit nationale debat op hoog niveau zal de federale Dienst Klimaatverandering in de loop van het jaar en met de hulp van een consortium van consultants (PricewaterhouseCoopers, Climact en SuMa Consulting) een reeks technische workshops organiseren om de stakeholders te raadplegen. Het resultaat, een overzicht van de potentiële modaliteiten voor de uitvoering van een koolstofprijs op nationaal niveau, zal vervolgens eind 2017 voorgelegd worden aan de verschillende Belgische overlegorganen. 

Meer informatie: