Met veel plezier kondigen we de lancering aan van de BiodiversiScape-website: biodiversicape.be!

Nu het eerste project goed op gang is, is het tijd om het Biodiversiscape-programma bekend te maken bij het grote publiek en te promoten!

Wat is BiodiversiScape?

BiodiversiScape heeft als doel de biodiversiteit te herstellen en te vergroten door sites van de federale overheid opnieuw met hun omgeving te verbinden. We gaan bijvoorbeeld hagen en bomen planten, parkeerterreinen ontharden, waterpunten aanleggen en groene zones beter beheren. Op die manier kan het blauwgroene netwerk, d.w.z. de verbindingen tussen de verschillende leefomgevingen in en rond steden, versterkt en gerevitaliseerd worden. BiodiversiScape richt zich op inheemse flora en fauna en is daarom een perfecte aanvulling op BeBiodiversity en andere bestaande programma's.

Hoe kan het gebruikt worden?

BiodiversiScape toont aan de hand van projecten en praktijkvoorbeelden hoe biodiversiteit in overweging kan worden genomen en geïntegreerd kan worden in (ver)bouwwerkzaamheden, de inrichting van terreinen of de omgeving van gebouwen en infrastructuren of wanneer er beslissingen moeten worden genomen over de aankoop van materialen of het herdefiniëren van organisatorische processen.

Waarom?

België is een dichtbevolkt en sterk verstedelijkt land, doorkruist door wegen, spoorwegen en infrastructuur. Dat verkleind en versnipperd de leefruimte van dieren en planten, waardoor de biodiversiteit onder grote druk komt te staan... met mogelijk ernstige gevolgen. De diensten die biodiversiteit en ecosystemen leveren en die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals zuurstofproductie, waterkwaliteit, voedsel en hout, komen in het gedrang als we het belang van deze biodiversiteit negeren.

Wie is erbij betrokken?

De FOD Volksgezondheid werkt momenteel samen met 4 andere federale partners: Defensie, de Regie der Gebouwen, de NMBS en Infrabel. Samen zetten deze federale departementen projecten op, testen ze en evalueren ze wat werkt. Op basis daarvan worden technische voorschriften en richtlijnen opgesteld die ter beschikking worden gesteld van de partners of elke andere speler die gelijkaardige projecten wil uitvoeren om de biodiversiteit te bevorderen. Het einddoel van het programma? Iedereen achter deze aanpak krijgen en zo een brede beweging ten gunste van biodiversiteit vormen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt: biodiversiScape@health.fgov.be