De drievoudige Conferentie van de Partijen over de verdragen van Stockholm, Rotterdam en Bazel (BRS COP), georganiseerd door de VN, vond plaats in Genève van 1 tot 12 mei 2023. De doelstellingen van deze conferenties zijn het verminderen van verontreiniging door chemische stoffen en afval en een betere regulering van de internationale handel van deze stoffen. Belgische experten van de FOD Volksgezondheid sloten zich aan bij afgevaardigden uit meer dan 150 landen om te onderhandelen over belangrijke maatregelen om de gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen schadelijke stoffen.

Onze FOD Volksgezondheidsexperts op de drievoudige COPs BRS. Van links naar rechts: Sophie MERCKX, Arne DONDERS, Mara CURABA
 

Onze FOD verdedigde twee sleutelelementen van het Belgische standpunt: een hoog ambitieniveau aanhouden om de gezondheid en het milieu op wereldniveau te beschermen en bijdragen aan oplossingen voor de drievoudige wereldwijde crisissen op ecologisch, financieel en gezondheidsvlak. Dit in synergie met de verdragen inzake biodiversiteit en het Klimaatakkoord van Parijs. Onze experten hebben met name bijgedragen aan de besprekingen om het Verdrag van Stockholm uit te breiden tot drie nieuwe persistente organische verontreinigende stoffen (POP's). Ze namen ook deel aan de discussie over de toevoeging van nieuwe gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden die internationaal worden verhandeld in het kader van het Verdrag van Rotterdam.
 
Tot de nieuwe zorgwekkende chemische stoffen behoren het bestrijdingsmiddel methoxychloor, Dechlorane Plus en UV-328. Methoxychloor wordt gebruikt voor de bestrijding van ongedierte ter bescherming van gewassen, siergewassen, vee en huisdieren. De stof is een hormoonverstoorder en uiterst giftig voor de gezondheid van mens en milieu. Dechlorane Plus is een vlamvertrager en UV-328 is een UV-absorberende stof. De productie en het gebruik van deze drie chemische stoffen, die zich snel uitbreiden en zorgwekkende gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu, moeten daarom ophouden. 
 
De betrokken partijen hebben ook een consensus bereikt over een betere regulering  van de internationale handel in terbufos, een pesticide. Deze stof zal binnenkort onderworpen worden aan de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) voor een betere bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.
 
In Genève kon België zijn expertise tonen en de besluitvorming beïnvloeden om de meest verontreinigende gevaarlijke stoffen in te perken en de verantwoordelijkheden voor de internationale handel in gevaarlijke stoffen te delen.