Vorig jaar werden meer dan tien campagnes gevoerd door de federale Milieu-inspectie die toezicht houdt op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden . Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald. Zo werden fantasiejuwelen uit China teruggestuurd of vernietigd omdat ze gevaarlijk konden zijn voor de gezondheid en het milieu.

In 2015 en 2016 had de inspectie in verschillende winkels fantasiejuwelen gevonden die een te hoog gehalte aan gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom hebben de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Milieu-inspectie de controles opgevoerd en zich gericht op juwelen uit China, en dit zodra de juwelen op ons grondgebied werden binnengebracht. De inspectie controleerde de cadmium- en loodgehaltes ter plaatse en liet een aantal stalen analyseren in een laboratorium. De gehaltes waren hoog en konden een risico vormen voor de gezondheid. In 2017 werd dan ook voor meer dan 500 kg niet-conforme juwelen de toegang tot de EU-markt geweigerd. De controles worden voortgezet in 2018.

Gezondheidstips voor wie fantasiejuwelen draagt, zijn beschikbaar op: www.health.fgov.be.

Na de controle van hout- en pellet kachels bleek dat vijftien modellen niet voldeed aan de wetgeving(te veel uitstoot van CO en fijn stof en te laag rendement). De toestellen werden allemaal van de markt gehaald. Zie https://www.health.belgium.be/nl/e-services/lijst-van-verwarmingstoestellen

De inspectie stelde weinig of geen inbreuken vast voor  producten die vervaardigd zijn uit plastic of rubber en die lood en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bevatten, voor verpakkingen en decoratieve artikelen in piepschuim die HBCDD (Hexabroomcyclododecaan) bevatten en voor gevaarlijke chemische producten en pesticiden die bestemd zijn voor de internationale markt. Ook de fosfaatgehaltes en de etikettering van de gecontroleerde vaatwasmiddelen waren in orde met de wetgeving.

Biociden worden in België gecontroleerd in de winkels, bij de groothandelaars of op de productieplaatsen. In 2017 werden meer dan 900 controles uitgevoerd. De inspectie stelde inbreuken vast op het vlak van etikettering, reclame en niet-conforme documenten. Er werden pv’s opgesteld, met name voor biociden die niet (meer) toegelaten zijn. Die producten werden onmiddellijk uit de handel genomen.

Ook PVC-producten en kerstverlichting werden geanalyseerd, op hun gehalte aan gechloreerde paraffines. Dit zijn persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) die in Europa verboden zijn, maar buiten Europa nog worden gebruikt als vlamvertrager en plastificeermiddel. Uit de analyses van steekproeven bleek dat 4 op 9 doucheslangen, 4 op 11 verdeelstekkers en 2 op 10 kerst verlichtingen de wetgeving niet respecteerden. Alle artikelen die niet conform waren, waren geïmporteerd en zijn uit de handel genomen. Die controles zullen in de toekomst worden voortgezet.

In september 2017 werd de milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gereorganiseerd. 11 nieuwe inspecteurs kwamen de dienst versterken, die uit drie cellen bestaat  “chemische producten consumptiegoederen”,  “biociden” en “houthandel, bedreigde soorten (CITES) en invasieve uitheemse soorten”.

De controle van chemische producten en consumptiegoederen draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ‘Goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3) en ‘Verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12). Meer info op www.sdgs.be