Van 26 februari tot 1 maart komt de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA), 's werelds hoogste besluitvormingsorgaan voor het milieu, bijeen in Nairobi, Kenia. Tijdens deze zesde sessie (UNEA-6) zal worden nagegaan hoe multilaterale acties kunnen helpen om de drievoudige crisis van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling aan te pakken.

De ambities van de EU op het internationale toneel brengen

Het Belgische voorzitterschap coördineert het Europese standpunt, zowel in de aanloop naar als tijdens de bijeenkomst. In Nairobi zal het voorzitterschap ook de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om samen met de Europese Commissie de EU te vertegenwoordigen tijdens de onderhandelingen. Het doel is om de milieuprioriteiten en -ambities van de EU effectief over te brengen op internationaal niveau. De Belgische federale minister van Leefmilieu zal het voorzitterschap van de Raad van de EU vertegenwoordigen.

 
© UNEP

Een internationaal bestuursorgaan om dringende milieu-uitdagingen aan te pakken

De UNEA is het bestuursorgaan van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), dat om de twee jaar alle 193 VN-lidstaten, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden samenbrengt in het hoofdkantoor van UNEP in Nairobi, Kenia.

De Vergadering bepaalt de mondiale milieuagenda, biedt overkoepelende beleidsrichtlijnen en bevordert partnerschappen om de meest urgente milieuproblemen ter wereld aan te pakken. Als het enige forum voor het milieu met universeel lidmaatschap ter wereld, biedt de UNEA een uniek platform voor wereldwijde milieuactie.


© ENB - IISD

De doelstellingen van UNEA-6

Deze zesde zitting wordt gehouden onder het overkoepelende thema "Doeltreffende, inclusieve en duurzame multilaterale actie om klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling tegen te gaan". De lidstaten zullen ontwerpresoluties of -besluiten bespreken, die zijn gegroepeerd in verschillende clusters. Het Belgische voorzitterschap zal zich tijdens de onderhandelingen inspannen om enkele prioritaire EU-resoluties succesvol te bereiken. Deze resoluties willen een antwoord bieden op verschillende milieuproblemen, zoals chemische vervuiling, en maatregelen invoeren om het waterbeleid, het beheer van de zeeën en oceanen, de circulaire economie en de samenwerking op alle besluitvormingsniveaus te versterken.

De UNEA zal beraadslagen over het goedkeuren van ontwerpresoluties en een ministeriële verklaring. De verklaring bevat verschillende toezeggingen voor multilaterale actie en geïntegreerde oplossingen ter implementatie van de resoluties.


Delegatie van het Belgische voorzitterschap bij UNEA-6

Cluster I: Vervuiling, chemische stoffen en afval

Zeer gevaarlijke pesticiden (Highly Hazardous Pesticides - HHPs) brengen de meeste schade toe aan zowel de menselijke gezondheid als het milieu, ook al vormen ze een relatief klein deel van alle pesticiden. De effectieve implementatie van de Global Alliance on HHPs, die alternatieve oplossingen wil ontwikkelen en promoten, is essentieel voor een wereldwijde uitfasering en de overgang naar duurzamere alternatieven. De resolutie over de Sound Management of Chemicals and Waste (SMCW) benadrukt het gebrek aan vooruitgang in deze sector. Het Global Framework on Chemicals (GFC) wordt voorgesteld als één van de oplossingen. Het doel is om schade door chemische stoffen en afval te voorkomen of te beperken door de hele levenscyclus van chemische stoffen te benaderen via een multistakeholder- en multisectorale benadering.

Cluster II: Natuuracties

Deze cluster richt zich op de rol van de natuur in de strijd tegen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling. De EU heeft twee resoluties voorgesteld.

De eerste gaat over de uitvoering van doeltreffende en inclusieve oplossingen om het waterbeleid voor duurzame ontwikkeling te versterken (grensoverschrijdende samenwerking, mondiale hydrologische cyclus, geïntegreerd waterbeheer, nieuwe Freshwater UNEP Strategy, de rol van zoet water bij het beperken van en aanpassen aan klimaatverandering, voedsel- en energiezekerheid, enz.).

De tweede resolutie, die samen met Costa Rica werd ingediend, heeft betrekking op het versterken van het systeem van internationaal beheer van de oceanen en zeeën (BBNJ-akkoord, juridisch bindend instrument over plasticvervuiling, enz.).

Een andere resolutie gaat over het versterken van de internationale inspanningen om landdegradatie te stoppen, aangetast land te herstellen en de weerstand tegen droogte te vergroten. Criteria, normen, standaarden en richtlijnen voor de implementatie van op de natuur gebaseerde oplossingen ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling worden ook in deze cluster besproken. 


© ENB - IISD

Cluster III: Internationaal milieubeheer

Het hoofddoel van deze voorstellen is het verbeteren van de samenwerking en synergieën op alle niveaus.

Dat moet zorgen voor:

  • de uitvoering van internationale milieubesluiten te verbeteren;
  • een betere aanpak van de onderling verbonden mondiale milieucrises;
  • meer steun voor ontwikkelingslanden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering;
  • meer ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

Cluster IV: Onderliggende oorzaken van klimaatverandering, verlies van natuur & biodiversiteit en vervuiling

Verschillende resoluties, waaronder het voorstel dat de circulariteit in vervuilende sectoren zoals textiel wil versnellen, leggen de nadruk op circulaire economie. Wat mineralen en metalen betreft, benadrukt de resolutie hun cruciale rol bij de verwezenlijking van de VN Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de dringende noodzaak om actie te ondernemen tijdens de volledige levenscyclus.

Het doel is om duurzame consumptie en productie te bereiken en tegelijkertijd de toevoer van mineralen veilig te stellen. Om de overgang naar een circulaire economie te versterken en klimaatverandering tegen te gaan, wordt het aannemen van een duurzame levensstijl en systeembenadering benadrukt. Er wordt eveneens meer aandacht voor circulariteit en veerkracht in de suikerrietindustrie gevraagd.