Bedrijven moeten de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren (KB 27 mei 2014). Stoffen geproduceerd in nanoparti­culaire toestand (zoals titaandioxide, zinkoxide) die reeds op de markt waren, moesten reeds voor 1 januari 2016 geregistreerd worden. Sinds 1 januari 2016 moeten bedrijven nieuwe stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand registreren  voor ze op de markt te brengen.

Nanomaterialen bevatten extreem kleine deeltjes (kleiner dan 100 nm) en vertonen hierdoor specifieke fysisch-chemische eigenschappen die kunnen verschillen van de eigenschappen van dezelfde materialendie niet in nanovorm zijn. Nanomaterialen zijn dus zeer verschillend; de impact op mens en milieu kan ook zeer variabel zijn.

Het register wil nanomaterialen in kaart brengen zodat ze traceerbaar zijn en er in geval van problemen snel gereageerd kan worden. Op Europees niveau bestaat er, behalve voor cosmetica, nog geen registratie die specifiek gericht is op nanomaterialen. Andere lidstaten, zoals Frankrijk en Denemarken, hebben eveneens een nationaal register voor nanomaterialen ingevoerd.

Het register werd gelanceerd op 15 september 2015. In het eerste half jaar na deze lancering

  • werd de kaap van 300 ingediende  registraties overschreden.
  • De registraties werden ingediend door minder dan 100 bedrijven.
  • Slechts een minderheid (1/3) van deze bedrijven is in België gevestigd.
  • Meer dan 150 verschillende stoffen werden geregistreerd; vrijwel al deze stoffen werden ook in het Franse register geregistreerd (zie ook https://www.r-nano.fr).

De voorbije registratieperiode is vlot verlopen. Via de helpdesk werden geen noemenswaardige problemen gemeld.

In 2017 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, in samenspraak met alle stakeholders, jaarverslagen publiceren over de resultaten van het register.

Op de website www.nanoregistration.be vinden kunnen bedrijven zich registreren en vinden ze de wetgeving, praktische handleidingen en een brochure over het indienen van de registratie. Bedrijven kunnen ook terecht bij onze helpdesk (contact: info@nanoregistration.be).