Van 20 september 2018 tot en met 19 november 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

POP’s, zoals DDT en dioxines, zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Het Verdrag van Stockholm verplicht landen om de opzettelijke productie en het gebruik van POP’s (zoals de pesticide aldrin of de industriële chemische stof hexabroomdifenylether) stop te zetten of te beperken, en vrijgekomen producten afkomstig van de onopzettelijke productie van POP’s (zoals dioxines en furanen, geproduceerd door de industrie, het transport en huishoudens) te beperken of te elimineren als dit haalbaar is.

Het derde nationaal implementatieplan dat België uitwerkte, geeft een actueel overzicht van de programma’s en acties op federaal en gewestelijk niveau gericht op een vermindering van het aantal POP’s aanwezig in het milieu.

Slechts één reactie werd ontvangen tijdens de openbare raadpleging, over de toevoeging van de conclusies van de zesde campagne voor het meten van persistente organische verontreinigende stoffen in moedermelk. Bij het finaliseren van het ontwerp van implementatieplan, dat gebeurde in overleg met de bevoegde gewestelijke overheden, werd hiermee rekening gehouden.

Het aangepaste ontwerp van derde implementatieplan van het Verdrag van Stockholm werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu en goedgekeurd op 29 januari 2019.

Meer informatie vindt u op www.consult-leefmilieu.be