Van 16 januari 2017 tot 16 februari 2017 organiseerde de federale en gewestelijke administraties die bevoegd zijn voor natuurbescherming een openbare raadpleging over het ontwerp van nationale actieplan ‘Salamanders’ ter bestrijding van de ziektekiem Bsal.

Vijf personen hebben deelgenomen en alle interventies waren het plan genegen.

Alle opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve plan als deze als relevant werden beschouwd. Het finale plan werd op 21 maart 2017 in het kader van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu uitgebreid met Landbouw aangenomen.

U vindt een getailleerd verslag over de opmerkingen en de antwoorden hierop, en het definitieve actieplan op de website www.consult-leefmilieu.be van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.