Resultaten van de openbare raadplegingen

Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseerde de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee: één in het kader van Natura 2000 en één in het kader van de Mariene Strategie.

 • De instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027): 

  In totaal ontving de dienst 80 opmerkingen van 5 instellingen of privépersonen (1 wetenschappelijke instelling, 1 overheidsdienst, 1 bedrijf, 1 privépersoon en 1 consortium van ngo’s).
   
 • Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027): 

  Hierover ontving de dienst in totaal 120 opmerkingen van 8 instellingen of privépersonen (2 wetenschappelijke instellingen, 1 agentschap, 1 havenbestuur, 3 privépersonen en 1 consortium van ngo’s).

Alle ontvangen opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen en in het maatregelenprogramma om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen indien deze als relevant werden beschouwd. 

Context van de beheerplannen en het maatregelenprogramma

Tot nu toe werd 37% van onze Noordzee als beschermd gebied (Natura 2000-gebied) aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee beschrijven overkoepelende doelen voor de te beschermen habitats en soorten. Deze worden, waar mogelijk, uitgewerkt met meer concrete operationele doelen. De beheerplannen geven een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Terwijl de Natura 2000-gebieden vooral gericht zijn op de bescherming van habitats en soorten, focust de Mariene Strategie op een goede milieutoestand van onze Noordzee. Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat dan ook een waaier aan maatregelen die betrekking hebben op verschillende milieuaspecten zoals biodiversiteit, bodemintegriteit, onderwatergeluid en waterkwaliteit.

Goedkeuring

 • De aangepaste instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee werden op 11 januari goedgekeurd door de minister voor Noordzee en op 28 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • De aangepaste beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) werden op 1 februari 2022 goedgekeurd door de minister.
 • Het aangepaste maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027) werd op 25 januari 2022 goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu.

Meer info

Een getailleerde verklaring over de resultaten van beide raadplegingen, en de definitieve plannen en het programma zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be: