Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Net zoals op het land zijn in onze Belgische Noordzee beschermde gebieden afgebakend, in totaal 1/3 van de oppervlakte. Het doel daarvan is bedreigde diersoorten en habitats (leefgebieden) te beschermen en herstellen. 

Voor deze gebieden werden begin 2017 per beschermde soort en habitat doelstellingen vastgelegd waarna er beheerplannen opgesteld werden. De beheerplannen beschrijven de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en waarvoor in de nabije toekomst actie ondernomen zal moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen en beperken van verstoring van vogels en zeezoogdieren of het beperken van onderwatergeluid ter bescherming van de bruinvis. Om de beschermde habitats (zandbanken, grindbedden en banken van schelpkokerwormen) te behouden of te herstellen, worden beperkingen opgelegd aan bepaalde activiteiten (zoals visserij, zand- en grindwinning), zijn er andere verboden, en wordt gewerkt rond het mogelijk herstel van grindbedden.

Tijdens de raadpleging werden in totaal 12 reacties ontvangen, in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector … Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd.

De aangepaste beheerplannen werden door de Staatssecretaris voor de Noordzee vastgesteld op 19 januari 2018.

Meer informatie vindt u op www.consult-leefmilieu.be

Lees ook onze brochure “Er leeft wat in zee” voor meer info over de biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee.