Van 16 augustus 2023 tot en met 15 oktober 2023 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3).
 
Het NEHAP3 focust zich op 2 prioritaire thema's, namelijk enerzijds veerkracht, adaptie en strijd tegen de klimaatverandering en anderzijds de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het milieu. Het breidt daarmee de actiegebieden van de vorige plannen uit terwijl het ook nieuwe interventiegebieden opneemt die inspelen op de actuele, urgente maatschappelijke uitdagingen. In totaal bestaat het NEHAP uit 8 afzonderlijke actiedomeinen, waarbij de wisselwerking tussen leefmilieu en gezondheid centraal staat.
 
In totaal ontvingen we 214 opmerkingen van 22 privépersonen en 11 instellingen (waarvan 7 overheidsinstellingen, 3 onafhankelijke verenigingen en 1 mutualiteit).
 
Na afloop van de raadpleging hebben we de opmerkingen en voorstellen bestudeerd. We hebben tekstuele verbeteringen aangebracht om het plan nauwkeuriger te maken. Inhoudelijke opmerkingen hebben we overgenomen voor zover we ze als relevant beschouwden.
 
De belangrijkste opmerkingen gingen over:

  • De moeilijkheid om het NEHAP, haar activiteiten en bevoegdheden te begrijpen
  • Het belang van synergie en coördinatie met andere actoren om dubbel werk te vermijden
  • De noodzaak om ambitieus te zijn en niet enkel de status quo op te meten maar ook over te gaan tot actie

Een analyse van de resultaten (zie ook de website van NEHAP) geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en onze antwoorden hierop. Deze geeft dus weer hoe we hiermee rekening hebben gehouden en het NEHAP3 hebben aangepast.
 
Het aangepaste plan werd op 8 januari 2024 goedgekeurd door de Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid (GICLG).
 De resultaten van de raadpleging en het definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.