Nieuw koninklijk besluit: het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten  

Het nieuwe koninklijk besluit van 3 maart 2024 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten werd op 19 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit nieuwe koninklijk besluit van 3 maart 2024 vervangt het besluit van 5 februari 2016.  Veel van de huidige bepalingen zijn overgenomen.  Het voorziet echter in een verstrenging van bepaalde regels inzake kennisgeving, samenstelling, etikettering en presentatie van producten in navolging van de maatregelen uit de Interfederale Strategie voor een rookvrije generatie en in navolging van een Europese gedelegeerde richtlijn over verhitte producten op basis van tabak. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025, met uitzondering van de bepalingen over verhitte producten op basis van tabak die in werking treden op 29 maart 2024. 

Voor meer informatie, raadpleeg het koninklijk besluit en de nieuwsbrief hieronder.  

Koninklijk besluit: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2024030306&table_name=wet 
Brief aan de sector: KB tabak 3 maart 2024 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)