Nieuw koninklijk besluit verscherpt de strijd tegen Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis

Op 20 februari 2023 is het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) over Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR) in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit besluit treedt in voege op 3 maart 2023.
Het legt de nieuwe maatregelen vast die de Belgische rundveesector moeten ondersteunen in de richting van het Europees erkende IBR vrije statuut voor België:
 

  • runderen afkomstig van besmette beslagen, voorheen I2-beslagen, mogen alleen nog afgevoerd worden naar een slachthuis of een afmestbeslag;

  • runderen geïnfecteerd met het BoHV-1 dienen afgevoerd te worden binnen een welbepaalde termijn;

  • voor beslagen die hun vrije statuut verloren voorziet het besluit soepelheid voor de termijnen voor de afvoer van deze runderen geïnfecteerd met het BoHV-1.

België bindt al sinds 2007 de strijd aan tegen IBR. Het bestrijdingsprogramma is gestart als een vrijwillig programma maar werd in 2012 voor alle rundveehouders verplicht. In 2014 verkreeg België voor zijn IBR-bestrijdingsprogramma van de Europese Commissie de status van ‘officieel goedgekeurd programma’. Dat betekent dat ons land aanvullende garanties rond IBR kan vragen voor runderen die vanuit andere lidstaten of gebieden met een lagere status worden binnengebracht.
 
De uiteindelijke doelstelling van het bestrijdingsprogramma is om IBR helemaal uit te roeien. Van zodra ons land de ziektevrije status bereikt, moet het geen aanvullende garanties meer leveren om dieren binnen de EU te kunnen verhandelen naar andere lidstaten of regio’s met eveneens een ziektevrije status.

Het nieuwe KB bevat maatregelen om verdere stappen in de richting van deze ziektevrije status te kunnen zetten. In de loop van de voorbije jaren nam het aantal vrije beslagen gestaag toe.
We zien echter toch nog geregeld hervallende beslagen, vaak na aankoop van een nieuw rund, wat erop wijst dat er nog virus circuleert. Aandacht voor een goede bioveiligheid is ook hier weer het codewoord.

Vleeskalverbeslagen en afmestbeslagen dienen bij het in voege treden van het besluit minimaal het statuut ‘besmet’ te hebben. In een latere fase zullen deze beslagen aangestuurd worden naar een vrij statuut.
 
Het bestrijdingsprogramma IBR wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid en financieel ondersteund door het sanitair Fonds Runderen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert de naleving van de maatregelen.
 

Meer info
Koninklijk besluit van 6 februari 2023 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis:
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/02/06/2023015190/ staatsblad
 
Contact
Voor vragen kunt u als veehouder terecht bij: