Het nieuwe koninklijk besluit van de minister van Noordzee over de procedure tot instelling van mariene beschermde gebieden, tot Natura 2000-toelating en -goedkeuring en tot milieuvergunning in de Belgische zeegebieden is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe koninklijk besluit moet zorgen voor meer duidelijkheid, een betere aansluiting op Europese regelgeving en dus een beter beschermd marien milieu.

Dit koninklijk besluit (KB) van de minister van Noordzee komt er naar aanleiding van de nieuwe wet Marien Milieu die op 26 december 2022 in werking is getreden. Het doel van deze wet is om het marien milieu beter te beschermen, onder meer door de nodige wettelijke garanties in te bouwen dat de impact op het marien milieu wordt onderzocht bij activiteiten op zee en dat er een Natura 2000-toelating, -goedkeuring of een milieuvergunning wordt afgeleverd wanneer nodig.

Het nieuwe KB voegt vier bestaande KB’s samen. Het gaat om een KB dat de procedure regelde voor de Natura 2000-toelating en -goedkeuring en tot instelling van de marien beschermde gebieden; een KB dat de procedure regelde voor het bekomen van een milieuvergunning; een KB dat bepaalde wat er in het milieu-effectenrapport en de milieu-effectenbeoordeling moest staan; en een KB dat de procedure regelde voor de milieueffectenbeoordeling voor exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de zee en het continentaal plat.

Overzichtelijker en duidelijker

Doordat de regels over vier verschillende KB’s verspreid waren, was het moeilijk voor de verschillende gebruikers van de Noordzee om een goed overzicht te krijgen van de regels die gevolgd moeten worden. Door deze nu allemaal te bundelen in één besluit worden de verschillende bestaande procedures voor vergunningen en toelatingen gestroomlijnd en verduidelijkt en worden de termijnen voor adviezen en beslissingen beter op elkaar afgestemd. Hierdoor zijn de procedures overzichtelijker en duidelijker.

Dankzij deze herziening sluit de regelgeving ook beter aan op de nieuwe wet Marien Milieu en de Europese Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, project-MER-richtlijn en de recente RED III-richtlijn over hernieuwbare energie, en op de herzieningen van deze richtlijnen.

Wat staat er in het KB?

Inhoudelijk ziet het KB er als volgt uit:

  • Definities: meer termen worden gedefinieerd voor de duidelijkheid;
  • Procedure voor instelling van mariene reservaten (nieuw!);
  • Procedure voor instelling van de Natura 2000-gebieden;
  • Procedure voor het verkrijgen van een Natura 2000-toelating voor projecten met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied;
  • Procedure voor het verkrijgen van een Natura 2000-goedkeuring voor plannen met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied;
  • Procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor milieuvergunningsplichtige activiteiten; naast de procedure voor nieuwe activiteiten is er ook een procedure voor de wijziging van reeds vergunde activiteiten met een beperkter milieueffectbeoordelingsrapport;
  • Procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor zandwinning; deze procedure, die grotendeels gelijk is aan de milieuvergunningsprocedure, zal pas in werking treden wanneer het koninklijk besluit over de procedure voor het verkrijgen van een concessie voor deze zandwinning in werking treedt;
  • Inwerkingtredingsbepalingen: zo worden aanvragen die voor de inwerkingtreding van het KB zijn ingediend nog steeds volledig behandeld tot en met de beslissing volgens de procedure voorzien in de oude KB’s.

​Voor het volledige KB: zie de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De tekst van het KB volgt onder het verslag aan de koning en het advies van de Raad van State.