Op de ministerraad van 7 december 2018 is het ontwerp-marien ruimtelijk plan (MRP) voor de periode 2020 tot 2026 aangenomen. Het marien ruimtelijk plan poogt de verschillende gebruiken van het Belgische deel van de Noordzee, zoals scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning en hernieuwbare energie, te laten samengaan.

Reeds in februari 2017 is deze herziening van het MRP ingezet met een kick-off event. Belanghebbenden hebben hierna al hun voorstellen ingediend, waar aan de slag mee gegaan is om een voorontwerp op te maken. Dit voorontwerp is deze zomer voorgelegd aan het grote publiek. Met meer dan 50.000 reacties ontvangen van burgers, belangenorganisaties, ngo’s en overheidsinstanties, bleek de consultatie een breed publiek te bereiken. Minister van de Noordzee Philippe De Backer is met deze reacties aan de slag gegaan en heeft zijn plan bijgewerkt.

De voornaamste nieuwigheden ten opzichte van het voorontwerp en het vorig MRP 2014-2020 zijn:

Geen ruimtelijke inplanning meer voor een testeiland voor zeewering

In het voorontwerp werd op vraag van de Vlaamse overheid ruimte voorzien ter hoogte van Knokke voor de bouw van een testeiland voor zeewering. De federale overheid verbindt zich ertoe ruimte te voorzien voor de eventuele bouw van een eiland, maar legt in het MRP nog geen ruimte vast zodat het alternatievenonderzoek alle kansen krijgt.

Optimalisatie zones voor hernieuwbare energie

In het vorige MRP was reeds een zone van 221 km² aangeduid voor hernieuwbare energie aan de oostgrens met Nederland. In het voorontwerp werden nieuwe zones aangeduid met ongeveer dezelfde oppervlakte. Ten opzichte van het voorontwerp is er nu een optimalisatie gebeurd waardoor de nieuwe zones voor hernieuwbare energie 281 km² bedragen.

Oplossing Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan werd in 2005 aangewezen als natuurgebied door België en dit werd gemeld aan Europa. De Raad van State heeft deze aanwijzing echter vernietigd waardoor het gebied op Europees vlak nog bestond maar op nationaal vlak niet. Het nieuw MRP voorziet een oplossing om uit deze impasse te komen. Door op wetenschappelijke basis het gebied uit te breiden wordt voldaan aan zowel de nationale als Europese vereisten. Met zijn 65 km² voegt het habitatgebied “de Vlakte van de Raan” zich bij de andere natuurgebieden, zijnde het habitatgebied “de Vlaamse Banken” en drie vogelrichtlijngebieden.

Bodembeschermende maatregelen

In het vorig MRP werden bodembeschermende maatregelen voorzien binnen de Vlaamse Banken. Om deze effectief te kunnen uitvoeren, dienden deze door Europa goedgekeurd te worden. Na lange onderhandelingen werden deze maatregelen echter door het Europees Parlement verworpen in juni 2018. In dit nieuw MRP worden drie zoekzones aangeduid waar eerst wetenschappelijk onderzoek zal uitgevoerd worden om de meest waardevolle habitats aan te duiden. Na deze oefening zullen nieuwe maatregelen uitgewerkt worden om aan Europa voor te leggen.

Zones voor commerciële en industriële activiteiten

De blauwe economie is één van de grootste groeisectoren ter wereld. In het voorontwerp werden vijf zones voor commerciële en industriële activiteiten aangeduid. Hierdoor wordt verzekerd dat er ruimte beschikbaar blijft voor deze economische ontwikkelingen en kan dit gebruik (dat vroeger overal toegelaten was) beter afgestemd worden op de andere gebruiken op onze Noordzee.

Het nieuwe MRP zal begin 2019 door de Koning worden aangenomen en in werking treden op 20 maart 2020.

De overheid wil alle belanghebbenden bedanken voor hun waardevolle input om dit plan te verbeteren. Een meer gedetailleerd document over hoe rekening werd gehouden met de verschillende opmerkingen zal spoedig verspreid worden en op deze website verschijnen.