Het Belgisch deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte zeegebieden ter wereld. Scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning, kustverdediging, toerisme en hernieuwbare energie zijn maar enkele van de functies die onze Noordzee ons biedt. Om al deze verschillende gebruiken te laten samengaan zonder conflicten, en als het even kan zelfs synergieën te organiseren, maakt de Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) op. Het huidige plan loopt van 2014 tot 2020, het nieuwe plan zal lopen van 2020 tot 2026.

Reeds in februari 2017 heeft de Staatssecretaris het startschot gegeven voor deze herziening. Alle belanghebbenden zoals ngo’s, bedrijven, belangenorganisaties, overheidsinstanties en de burgers konden hun voorstellen indienen voor de inhoud van het nieuwe plan. Op basis van deze voorstellen heeft de Staatssecretaris een voorontwerp-MRP uitgetekend. Alle bevoegde federale en Vlaamse overheidsinstanties hebben hierover hun advies verleend. Dit voorontwerp is op de federale Ministerraad van 20 april 2018 goedgekeurd als ontwerp-MRP. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het strategisch milieueffectenrapport (SEA) om het MRP zo duurzaam mogelijk te maken.

Alvorens dit ontwerp-MRP definitief goed te keuren, organiseert de Staatssecretaris nog een brede consultatie. Zo kunnen belanghebbenden en het grote publiek zich uitspreken over dit belangrijke onderwerp. De publieksconsultatie zal drie maanden lopen van juli tot en met september. Het ontwerp-MRP en het bijhorende strategische milieueffectenrapport zal vanaf de start van de consultatie beschikbaar zijn op www.consult-leefmilieu.be. Er wordt ook een openbare overlegvergadering georganiseerd op 9 juli 2018 om 14u30 op de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, waarbij de Staatssecretaris het MRP zal voorstellen en in dialoog zal gaan met de burger. Ook de gewestregeringen, een aantal bijzondere instanties (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Kustwacht) en de buurlanden (Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) zullen worden aangeschreven om zich uit te spreken over het ontwerp-MRP.

Na verwerking van de bijdragen uit de brede consultatie en na een tweede goedkeuring door de federale Ministerraad zal het nieuwe MRP door de Koning aangenomen worden begin 2019. De inwerkingtreding is voorzien voor de periode 2020-2026.

Meer info over het huidige MRP (2014-2020):