De paramedische oogzorg wordt van nu af aan georganiseerd door twee verschillende beroepstitels nl. ‘orthoptist’ en ‘optometrist’, met elk hun afgebakende handelingen en prestaties. Op deze manier worden o.a. oogmetingen wettelijk geregeld waardoor de patiënt de nodige bescherming en veiligheid krijgt. Ook voor de zorgverleners is dit een grote stap vooruit.

 • De orthoptisten zien hun beroep gemoderniseerd worden en zullen een aantal handelingen autonoom mogen stellen, naast de taken die oogartsen delegeren.
 • De optometristen krijgen ook een duidelijk afgebakend werkkader.
 • Oogartsen krijgen dan weer ondersteuning in de eerste lijn voor bepaalde handelingen, waardoor ze zelf meer tijd kunnen besteden aan complexe oogzorg en hun competenties dus optimaal kunnen benutten.

Het Koninklijk besluit van 7 oktober 2022 bepaalt:

 • 2 beroepstitels nl. de beroepstitel “orthoptist” en de beroepstitel “optometrist”;
 • de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van orthoptist en optometrist te mogen uitoefenen;
 • de technische prestaties die aan een orthoptist en optometrist zijn voorbehouden;
 • de toevertrouwde handelingen die aan een orthoptist en optometrist kunnen worden toevertrouwd.

Opleiding – erkenningscriteria
De orthoptist en optometrist moeten beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs van minimaal 180 ECTS studiepunten waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 7 oktober 2022. De grootste nieuwigheid is de gemeenschappelijke stam (truncus communis) in de theoretische opleiding van het leerprogramma, gevolgd door de gekozen afstudeerrichting die vervolgens toegang geeft tot de specifieke beroepstitel orthoptist of optometrist.
 
Overgangsmaatregelen
Het Koninklijk Besluit treedt tien dagen na publicatie in werking. De aanvragen tot erkenningen op basis van de overgangsmaatregelen kunnen uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit worden ingediend. Wegens technische aanpassingen in het systeem is het pas mogelijk om vanaf 1 mei 2023 een erkenning aan te vragen bij de daartoe bevoegde gemeenschap.
 
Het Koninklijk besluit voorziet de volgende overgangsmaatregelen:

 • De erkenning voor het beroep van orthoptist wordt ambtshalve verleend aan de personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit krachtens het koninklijk besluit van 7 juli 2017 erkend zijn voor het beroep van orthoptist.
   
 • De personen die uiterlijk vóór 22 april 2019 een opleiding tot orthoptist hadden aangevat, zoals beschreven in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 7 juli 2017 en die voldoen aan de opleidings- en stagevoorwaarden beschreven in datzelfde artikel, worden gelijkgesteld met de personen die voldoen aan de kwalificatievereisten bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit. Aan deze personen wordt op hun verzoek een erkenning toegekend voor het beroep van orthoptist.
   
 • De erkenning van optometrist wordt op hun verzoek toegekend aan de personen die houder zijn van een graduaat of bachelor diploma in het domein van de oogzorg dat een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 3, §2 bedoelde opleiding.
   
 • De personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit gedurende ten minste drie jaar ononderbroken en permanent bepaalde technische prestaties en/of bepaalde toevertrouwde handelingen hebben verricht, kunnen een aanvraag tot erkenning voor het beroep van orthoptist en/of optometrist verzoeken, om dezelfde technische prestaties en/of dezelfde toevertrouwde handelingen te mogen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als beoefenaars van het beroep.
 
 • De personen die een erkenning als orthoptist-optometrist hebben verkregen op grond van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 kunnen om een erkenning verzoeken voor het beroep van orthoptist en/of optometrist. De bevoegde erkenningscommissie kan eisen dat met succes een aanvullende opleiding wordt gevolgd in een door de bevoegde autoriteit opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling. 
 
 • De personen die uiterlijk tussen 22 april 2019 en de inwerkingtreding van dit besluit een opleiding, zoals beschreven in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist, hadden aangevat en geslaagd zijn voor deze opleiding uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit worden op hun verzoek een erkenning toegekend voor het beroep van orthoptist en/of optometrist.

 
 
 De gemeenschappen informeren via hun website verder over de praktische uitwerking en de mogelijkheid voor het indienen van een aanvraag tot erkenning.