In de loop van 2022 zullen nieuwe regels van toepassing zijn met betrekking tot de identificatie en het houden van paarden en ezels. Deze regels vloeien voort uit een nieuwe Europese wet met als doel de gezondheidsnormen en de veiligheid van de voedselketen te versterken.

De registratie van de plaatsen waar paarden en ezels worden gehouden

Als particulier of professioneel verantwoordelijke van een plaats waar paarden en/of ezels worden gehouden, zal je deze plaats (weide of gebouw) vanaf 9 februari via de website www.horseid.be/extranet moeten registreren.

Deze verplichte registratie maakt het,  indien nodig, mogelijk om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn geweest met een paard of een ezel met een gereglementeerde ziekte.

Op het einde van de overgangsperiode van 6 maanden, zal de houder zijn veulen niet meer kunnen identificeren als de plaats waar het wordt gehouden niet is geregistreerd. Je bent als houder van het dier dan in overtreding met de wetgeving en kan met sancties worden bestraft. Jouw paard/ezel mag niet weggegeven, verkocht of geslacht worden.

Bijhouden van een register van paarden en ezels die in je inrichtingen aanwezig zijn

Als persoon die verantwoordelijk is voor een plaats waar paarden en/of  ezels worden gehouden, moet je ook een register van paarden, ezels die in je inrichtingen aanwezig zijn, bijhouden. Je vindt verschillende modellen van register op de website van de Belgische Confederatie van het Paard.

Via dit register is het mogelijk om te allen tijde te weten welke paardachtigen in de inrichting aanwezig zijn of er zijn geweest, steeds met het doel om in geval van ziekte de plaatsen te kunnen traceren waar de paarden/ezels verblijven of verbleven hebben.

Gebruik van nieuwe modellen van identificatiedocumenten

Elk paard/elke ezel dat/die in België verblijft, is correct geïdentificeerd als:

  • als er een identificatiedocument beschikbaar is dat overeenstemt met het Europese model
  • er een microchip (chip) langs de linkerkant van de hals is ingeplant
  • het paard/de ezel in de databank Horseid is ingevoerd.

Na 28 januari zullen er nieuwe paspoortmodellen gebruikt voor nieuw geïdentificeerde ezels en paarden. De eerste delen met de gezondheidsinformatie zijn aangepast en de veiligheidsvoorschriften zijn aangescherpt. De vroegere documenten die vóór 2022 afgeleverd zijn, blijven evenwel geldig.

Een paard of en ezel kan niet worden verplaatst, verkocht of weggegeven zonder identificatiedocument.

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit

Met deze nieuwe wet hebben alleen dierenartsen, het FAVV of de BCP de mogelijkheid om een paard of een ezel definitief uit de voedselketen uit te sluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid is genomen, is de enige reden om een paard/ezel uit te sluiten van slachting voor menselijke consumptie inderdaad de toediening van bepaalde geneesmiddelen.

De toepassing van de wetgeving betreffende de identificatie en het houden van paardachtigen wordt toevertrouwd aan de Belgische Confederatie voor het Paard.

De FOD Volksgezondheid heeft zijn verantwoordelijkheid voor de identificatie van paardachtigen aan de Belgische Confederatie voor het Paard toevertrouwd. BCP is verantwoordelijk voor het beheer van de centrale databank voor de paarden en ezels (HorseID), de registratie van de plaatsen waar de paarden en ezels worden gehouden, de inzameling, het beheer en de correctie van de gegevens betreffende de identificatie en de registratie van de paarden en ezels, de exploitanten en de inrichtingen in HorseID.

De fokverenigingen zullen de identificatiedocumenten blijven afleveren voor paarden die in een stamboek moeten worden ingeschreven.
 
Voor meer informatie over de registratieprocedure, ga naar CBC-BCP.