De nieuwe wet Marien Milieu werd op 16/12/2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In deze wet wordt ingezet op een betere bescherming van het marien milieu en wordt de organisatie van de mariene ruimtelijke planning voor het Belgisch deel van de Noordzee aangepast.

Breed gedragen nieuwe wet

De vorige versie van de wet dateert van 1999 en is op verschillende vlakken verouderd. Daarom werkte de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid aan een volledige herziening van de wet. Hiervoor werd vertrokken vanuit een leeg blad om zo de coherentie van de tekst te versterken. Via een participatief traject werden de verschillende belanghebbende partijen, waaronder ngo’s, industrie, wetenschappers en regionale en federale overheidsdiensten, meermaals geconsulteerd.

Betere bescherming marien milieu

De nieuwe wet beoogt het marien milieu beter te beschermen. Zo worden onder andere de regels rond de mariene beschermde gebieden (37% van onze Noordzee) beter aangesloten op de habitat- en vogelrichtlijn.

In het Belgisch deel van de Noordzee komen verschillende habitats voor. Zowel zandige bodems als grindbedden zijn een thuishaven voor talloze soorten. Deze staan momenteel echter zwaar onder druk door verstoring als gevolg van menselijke activiteiten en door klimaatverandering. Stijgende temperaturen, verzuring van het zeewater, vervuiling en verstoring van de zeebodem vormen bedreigingen voor het marien milieu. Elke nieuwe activiteit zorgt voor bijkomende druk en dus is het belangrijk om de nodige wettelijke garanties in te bouwen dat de impact op het marien milieu wordt onderzocht en, waar nodig, een milieuvergunning wordt afgeleverd.

Daarnaast worden ook wijzigingen aangebracht aan de Wet Continentaal Plat zodat voor zandwinning zowel een concessie als een milieuvergunning vereist zijn. Met dit laatste wordt tegemoetgekomen aan een vraag die reeds lang door de natuurorganisaties wordt gesteld.

© Misjel Decleer

Rechtszekere ruimtelijke planning

De wet regelt ook het kader voor de mariene ruimtelijke planning. België is een pionier op dit vlak. We waren één van de eerste landen ter wereld dat er één maakte. Intussen zijn we al aan het tweede marien ruimtelijk plan toe voor de periode 2020-2026. Hierin wordt een kader bepaald dat aangeeft welke activiteiten waar en onder welke voorwaarden veilig kunnen ontwikkeld worden in het Belgisch deel van de Noordzee.

Met deze wet wordt de geldigheidsduur van een marien ruimtelijk plan gewijzigd van 6 naar 8 jaar. Op die manier wordt meer rechtszekerheid gegeven aan alle gebruikers van het Belgisch deel van de Noordzee, zowel de professionele als de recreatieve.

Meer info over de bescherming van het marien milieu en over mariene wetgeving