Van 1 maart 2022 tot 29 april 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal actieplan betreffende de prioritaire routes van onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. 

Dat plan is vereist door de Europese wetgeving. Het omvat maatregelen en een tijdschema voor de tenuitvoerlegging om de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationaal niveau te voorkomen. Die dragen namelijk in hoge mate bij tot de achteruitgang van de biodiversiteit.  

Het plan heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel zijn opgenomen in de 'Unielijst' en omvat drie thema's die als prioritair werden geïdentificeerd voor België: het houden van soorten voor privé- of publieke doeleinden, het uitoefenen van recreatieve en beroepsactiviteiten in zoetwatermilieus, en het transport van habitatmateriaal (bodem en ander bodembedekkend materiaal) en kweeksubstraat en via machines. 

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. 

Meer informatie vind je vanaf 1 maart 2022 op www.consult-leefmilieu.be